SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Samen sterker; hoe financier je een gezamenlijk R&D-project?

Samenwerken, waarom zou je?

Soms is een R&D-project dermate ambitieus of risicovol, dat de ontwikkeling voor een individuele onderneming niet meer strategisch te verantwoorden is. In die gevallen kan een samenwerking met een andere ondernemer uitkomst bieden. Afhankelijk van de situatie kan de samenwerking vorm worden gegeven als pilot of worden afgebakend tot een specifiek onderdeel van het beoogde eindproduct. Door het combineren van middelen kunnen niet alleen de up-front kosten en uitgaven, maar ook kennis, middelen en risico en in latere fases ook onderhoud en opbrengsten gedeeld worden.

In de praktijk blijken ondernemingen echter terughoudend in het aangaan van samenwerkingen. Als belangrijkste redenen worden aangevoerd dat de strategische agenda’s onvoldoende overeenkomen, het aangaan van een samenwerking vertragend werkt of er nare ervaringen zijn uit het verleden. Daarop anticipeert de RVO met de MIT-regeling.

De MIT-regeling, wat is dat?

De MIT-regeling, of voluit de Regeling MKB-Innovatiestimulering Topsectoren is, samen met de WBSO, één van de belangrijkste regelingen waarmee het kabinet innovatie in het Nederlandse mkb stimuleert. Simpel gezegd heeft de regeling tot doel om samenwerking te bevorderen en de innovatie-agenda’s van de Topsectoren te versnellen. Dit wordt gedaan door subsidie beschikbaar te stellen via een aantal instrumenten, met als belangrijkste het instrument voor R&D-samenwerkingsprojecten waarmee minimaal € 50.000 en maximaal € 350.000 per project wordt verstrekt. De MIT-regeling biedt daarnaast de mogelijkheid een bijdrage te vragen voor kennisvouchers (max € 3.750) en haalbaarheidsprojecten (max. € 25.000). Afhankelijk van de regio waar de ondernemer gevestigd is, de projectvorm en de Topsector waarin de ondernemer actief is, wordt de aanvraag regionaal of landelijk beoordeeld. Door het verstrekken van een financiële bijdrage maakt de RVO het aantrekkelijker voor ondernemingen om samen te werken en zo te profiteren van elkaars kennis en middelen.

De pijlers voor een R&D-samenwerkingsproject

Indien je voor je ontwikkelproject een samenwerkingspartner hebt gevonden, is het van belang om vóór de start van je project de slaagkans van een eventuele subsidieaanvraag te verkennen. Daarvoor hanteert de MIT-regeling de volgende checklist;

 1. De mate van innovatie; hoe vernieuwend is het gezamenlijke R&D product in relatie tot alternatieven?
 2. Het economisch perspectief; hoe groot is de markt voor het product, wat is de terugverdientijd en hoe zijn de kosten/opbrengsten verdeeld tussen de ontwikkelpartners?
 3. De kwaliteit van de samenwerking; is er daadwerkelijk sprake van samenwerking en zo ja, in hoeverre vullen de partners elkaar aan?
 4. Mogelijkheden tot sector-overstijgende impact; Kan het resultaat van het ontwikkelproject ook worden overgeheveld naar andere sectoren?

Let op dat de beoordelingsprocedure een tendervorm heeft; dat betekent dat het beschikbare budget alleen wordt toegewezen aan de voorstellen die het hoogst scoren.

Succesvol een samenwerkingssubsidie aanvragen

Bij het aanvragen van een samenwerkingssubsidie komt behoorlijk wat kijken; een aanvraag bestaat niet alleen uit een projectplan, maar ook uit een begroting en een veelvoud aan begeleidende formulieren, zoals mkb-verklaringen en jaarrekeningen. Daarnaast is voor goedgekeurde aanvragen een eindverslag verplicht en wordt voor projecten die langer dan 12 maanden duren ook gevraagd om een tussentijdse voortgangsrapportage. Dat maakt de totale aanvraaglasten een stuk hoger dan bijvoorbeeld bij fiscale regelingen zoals de WBSO het geval is. Het speelveld en toetsingskader zijn immers veel breder gedefinieerd.

Veel samenwerkingsconsortia laten zich daarom begeleiden door een 3e partij in de vorm van een intermediair. De rol van een intermediair kan in overleg worden vastgesteld en heeft doorgaans de vorm van projectmanager met als belangrijkste taak het zorgen voor een goede en tijdige totstandkoming van de aanvraag, inclusief alle materialen die daarmee gemoeid zijn. De intermediair kan in sommige gevallen zelfs bijdragen aan een hogere slaagkans van de aanvraag door te adviseren over de aansluitingsmogelijkheden binnen de Topsectoren en wijze van beoordeling bij het betreffende regionale of landelijke loket. Meer weten over de volgende deadline voor de MIT regeling? Neem gerust contact op met één van onze MIT-experts. Bel nu 088 900 1100 of e-mail naar info@subtracers.com voor een afspraak.

Auteur: Erwin Vermeulen

Deel dit stuk

op 7-6-2019

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers