SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

ESF duurzame inzetbaarheid

Europees sociaal fonds

Met het Europees Sociaal Fonds (ESF) levert de Europese Unie een bijdrage aan de versterking van de economische en sociale samenhang binnen Europa. Om dit te realiseren wordt verbetering van de werkgelegenheid- en arbeidskansen gestimuleerd. Ook wordt ondersteuning vanuit de EU gericht op bevordering van een hoog werkgelegenheidsniveau en meer en betere banen. De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF), gericht op de ondersteuning van projecten op het gebied van actieve inclusie en actief en gezond ouder worden, is ondertussen echter afgelopen.

ESF+ 2021-2027: uitgesteld tot 2022

In december 2020 is er door de Europese regeringsleiders een akkoord bereikt over de meerjarenbegroting (het meerjarig financieel kader, MFK) voor de EU voor de periode 2021-2027. Nederland kan rekenen op een ESF+-budget van ruim € 413 miljoen voor de periode 2021-2027.

Omdat de onderhandelingen over de relevante deelverordeningen nog niet formeel zijn afgerond is het op dit moment echter nog niet mogelijk om een voorstel bij de Europese Commissie in te dienen voor de programmering van de voor Nederland bestemde middelen uit het ESF+.

Omdat er aanvullende ESF-middelen beschikbaar zijn gekomen om de effecten van de Coronacrisis te bestrijden (REACT-EU) en gezien het late akkoord op de relevante verordeningen, is besloten om de start van het nieuwe ESF+ programma uit te stellen tot 2022.

Verwachte inhoud ESF+

In de Kamerbrief van 2 april 2020 over de uitvoering van het ESF-programma is aangegeven dat het nieuwe programma ESF+ 2021-2027 voornamelijk zal worden gericht op de ondersteuning van kwetsbare werkenden en werkzoekenden in de 35 arbeidsmarktregio’s die Nederland telt. Deze doelgroep had al een kwetsbare arbeidsmarktpositie en de corona crisis heeft dit alleen maar versterkt.

Daarnaast is eerder ook gemeld dat het kabinet bereid is om een deel van de middelen uit het ESF+ in te zetten als materiële steun/voedselhulp ter ondersteuning van de meest behoeftigendoelgroep. Over de invulling vinden momenteel gesprekken plaats met Voedselbanken Nederland en de Europese Commissie. Op basis van het akkoord over de ESF+-verordening moet minimaal 3% van de Nederlandse ESF+ middelen worden gericht op de ondersteuning van de meest behoeftigendoelgroep.

De komende tijd benut de overheid om samen met de programmeringspartners tot een nadere uitwerking te komen van het Nederlandse ESF+ programma.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers