SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. Opdrachtnemer: Subtracers B.V.

2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer.

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders en werknemers van opdrachtnemer, evenals van al de door opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden c.q. hulppersonen.

3. Opdrachtgever zal zijn eventuele vorderings- en verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen opdrachtnemer en niet tegen bestuurders of werknemers van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden c.q. hulppersonen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door partijen schriftelijk te zijn overeengekomen.

2. Indien een artikel uit deze algemene voorwaarden of de opdrachtbevestiging nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de overige artikelen zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende artikel in overleg tussen partijen worden vervangen door een artikel dat de strekking van het oorspronkelijke artikel zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen.

2. Indien de opdracht mondeling is verstrekt, danwel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht tot stand te zijn gekomen, onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden is gestart.

3. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 – Verplichtingen opdrachtgever

1. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, die opdrachtnemer nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

3. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende schade van opdrachtnemer, de door hem gemaakte extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

2. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet van hem wordt geëist. Opdrachtgever zal de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig respecteren. SUBtracers – Mediarena 9, 1114 BC, AMSTERDAM-Duivendrecht, The Netherlands – www.subtracers.com The general terms and conditions of SUBtracers are deposited at the Dutch Chamber of Commerce Amsterdam, under file number 32142722 2

3. Opdrachtnemer kan meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt nadat opdrachtgever hiervoor toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden voortvloeien uit de aard van de opdracht, uit de onder artikel 4.3 bedoelde omstandigheden of uit de op de opdracht van toepassing zijnde (beroeps)regelgeving.

4. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een goed opdrachtnemer uitvoeren; opdrachtnemer staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat, tenzij zulks expliciet anders in de opdrachtbevestiging is overeengekomen.

5. In het belang van de opdrachtuitvoering kan opdrachtnemer aan opdrachtnemer gelieerde entiteiten, zowel in Nederland als in het buitenland, bij de opdracht betrekken. Overige derden zullen niet bij de opdracht worden betrokken tenzij daarover met opdrachtgever overeenstemming is bereikt.

6. Opdrachtnemer is gerechtigd om, met inachtneming van de op hem rustende geheimhoudingsverplichtingen en geldende privacy wetgeving, gegevens van opdrachtgever te bewaren in en buiten Nederland. Opdrachtgever geeft door acceptatie van deze voorwaarden hiertoe expliciet toestemming.

7. Opdrachtgever zal geen bestuurders en medewerkers van opdrachtnemer aannemen of benaderen om bij opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

8. Opdrachtnemer houdt een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, welk dossier eigendom is van opdrachtnemer.

9. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail, een en ander op voorwaarde dat beide partijen al hetgeen zullen doen dat redelijkerwijze verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s, zoals openbaarmaking, het verspreiden van virussen, verminking etc.

Artikel 6 – Geheimhouding

1. Tenzij enige Nederlandse of buitenlandse wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel of subsidie-, fiscale (vrijstellings),- kredietregeling hem tot openbaarmaking verplicht, is opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden, waaronder niet begrepen aan opdrachtnemer gelieerde entiteiten, of bij opdrachtnemer werkzame personen/bestuurders, zowel in Nederland als in het buitenland, van vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever. Opdrachtgever kan terzake ontheffing verlenen.

2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de gegevens die aan hem door opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werden verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze gegevens van belang kunnen zijn.

3. Tenzij sprake is van enige Nederlandse of buitenlandse wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of indien daartoe door opdrachtnemer schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen, verklaringen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, niet aan derden openbaren.

4. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen de verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

5. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2, is opdrachtnemer gerechtigd tot het geanonimiseerd vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) cliënten van opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring van opdrachtnemer.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen adviezen, rapporten, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen,

(model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. SUBtracers – Mediarena 9, 1114 BC, AMSTERDAM-Duivendrecht, The Netherlands – www.subtracers.com The general terms and conditions of SUBtracers are deposited at the Dutch Chamber of Commerce Amsterdam, under file number 32142722 3

Artikel 8 – Vergoeding

1. Het honorarium betreft de door opdrachtgever aan opdrachtnemer te betalen vergoeding voor de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer. De vergoeding van opdrachtnemer wordt vastgelegd in de overeenkomst.

2 Indien sprake is van een vergoeding op basis van nacalculatiebasis waarbij de door opdrachtnemer gewerkte uren vermenigvuldigd worden met een daarbij behorend tarief en indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

3. Indien sprake is van een vergoeding op basis van nacalculatiebasis is het honorarium van opdrachtnemer exclusief onkosten en exclusief declaraties van door opdrachtnemer ingeschakelde derden.

4. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 – Betaling

1.Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

2. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer

maakt in verband met de incasso van een vordering op opdrachtgever, komen ten laste van opdrachtgever.

3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10 – Reclames

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

2. Reclames als in lid 1 bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de

opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 11 – Leveringstermijn

1. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

2. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW. SUBtracers – Mediarena 9, 1114 BC, AMSTERDAM-Duivendrecht, The Netherlands – www.subtracers.com The general terms and conditions of SUBtracers are deposited at the Dutch Chamber of Commerce Amsterdam, under file number 32142722 4

Artikel 12 – Opzegging

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en de billijkheid zich tegen beëindiging (op een dergelijke termijn) verzetten. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

1. Opzegging door de opdrachtgever kan pas nadat opdrachtgever alle reeds gefactureerde bedragen aan opdrachtnemer heeft voldaan.

2. Ieder der partijen kan de overeenkomst per aangetekend schrijven (tussentijds) ontbinden, zonder inachtneming van een opzegtermijn, in geval de andere partij niet in staat is haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt.

3. Indien opdrachtgever de overeenkomst in overeenstemming met het bepaalde in artikel 12.1 heeft opgezegd of in geval opdrachtnemer de overeenkomst in overeenstemming met het bepaalde in artikel 12.2 heeft ontbonden, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies evenals van additionele kosten die hij redelijkerwijze moet maken ten gevolge van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging c.q. ontbinding ten grondslag liggen die aan

opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

4. Indien opdrachtnemer de overeenkomst in overeenstemming met artikel 12.1 heeft opgezegd, heeft opdrachtgever recht op medewerking bij overdracht van werkzaamheden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen

die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen aanspraak op betaling van de declaraties voor door hem tot dan toe verrichte werkzaamheden. Voor zover de overdracht van werkzaamheden extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die ontstaat doordat opdrachtgever of niet door opdrachtnemer ingeschakelde derden opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie heeft c.q. hebben verstrekt.

3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever of niet door opdrachtnemer ingeschakelde derden aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie heeft c.q. hebben verstrekt, tenzij opdrachtgever kan aantonen dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

4. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door fouten van opdrachtnemer die hem kunnen worden toegerekend, is elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal de bedragen zoals in het navolgende artikel is vastgelegd, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld of een dergelijke beperking bij wet of regelgeving verboden is.

5. Bij alle opdrachten is opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende opdracht aan opdrachtgever heeft gefactureerd. Bij een opdracht met een doorlooptijd van meer dan 6 maanden, is de hier bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het honorarium dat in het kader van de desbetreffende opdracht in de laatste 6 maanden voorafgaande aan de fouten aan opdrachtgever is gefactureerd.

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolg-, bedrijfs- of indirecte schade.

Artikel 14 – Vervaltermijn

1.Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen en verjaren vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. SUBtracers – Mediarena 9, 1114 BC, AMSTERDAM-Duivendrecht, The Netherlands – www.subtracers.com The general terms and conditions of SUBtracers are deposited at the Dutch Chamber of Commerce Amsterdam, under file number 32142722 5

Artikel 15 – Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever met en opdrachtnemer worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 – Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn op 8 januari 2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Gooi-, Eem en Flevoland onder nummer 32142722.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers