SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Disclaimer & privacy

Dit is de privacyverklaring van SUBtracers B.V. (‘SUBtracers’) en de aan haar direct gelieerde organisaties.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle personen die contact hebben met SUBtracers met uitzondering van haar werknemers. Meer concreet betekent dit dat deze Privacyverklaring van toepassing is op:

 • klanten, bezoekers, sollicitanten, opdrachtgevers, opdrachtnemers (waaronder zzp-ers en leveranciers voor zover natuurlijke personen) en andere relaties van SUBtracers;
 • bezoekers van de websites van https://subtracers.com/, of een aan deze domeinnaam gelieerde domeinnaam.

Al deze personen gezamenlijk worden hierna aangeduid met ‘u’ en ‘uw’. De woorden ‘wij’ en ‘ons’ verwijzen naar SUBtracers. In hoofdstuk 1 is een aantal begrippen uitgelegd. Die begrippen zijn in de Privacyverklaring met een hoofdletter aangeduid.

Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw Persoonsgegevens. We nemen vanzelfsprekend alle wettelijke regels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), in acht en beveiligen uw Persoonsgegevens zorgvuldig en adequaat.

We vragen u om deze Privacyverklaring aandachtig te lezen. Voor de leesbaarheid hebben wij het algemene deel van de Privacyverklaring in hoofdstukken ingedeeld. U treft hierna de inhoudsopgave aan. Door te klikken op het onderwerp of het hoofdstuk komt u direct bij het voor u relevante hoofdstuk aan.

Deze Privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd op 6 juli en geldt vanaf 6 juli 2018.

1. Begrippenlijst
Betrokkene:degene op wie de Persoonsgegevens die worden verwerkt betrekking hebben. Met andere woorden: de persoon van wie persoonlijke informatie wordt verwerkt.
Bijzondere Persoonsgegevens:Bijzondere Persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven en lidmaatschap van een vakvereniging.
Derden:(rechts)personen die geen Betrokkene of onderdeel van SUBtracers, zoals: (rechts)personen met wie Subtracers op basis van een overeenkomst Persoonsgegevens deelt. Deze Derden kunnen verwerkers of mede Verwerkingsverantwoordelijke zijn.
Persoonsgegevens:alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Met andere woorden: alle informatie die identificeert of gebruikt kan worden om de Betrokkene te identificeren.
Verwerken:alles wat met Persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden en vernietigen.
Verwerkingsverantwoordelijke:degene die voor een bepaald doel gegevens van Betrokkenen verwerkt. In deze Privacyverklaring is dit SUBtracers.
2. Deze persoonsgegevens kunnen wij van u verwerken

Hieronder lichten we toe welke Persoonsgegevens SUBtracers van u kan verwerken.

Gegevens die door u zelf zijn verstrekt, zoals:

 • uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer);
 • uw geslachtgegevens en geboortedatum;
 • gegevens na een telefoongesprek met u;
 • gegevens uit een e-mail van u;
 • betalingsgegevens;
 • gegevens uit uw cv/gegevens over arbeidsverleden.

Gegevens die we hebben ontvangen via onze websites, nieuwsbrieven en e-mails:

 • informatie over met welk apparaat u onze website heeft bezocht;
 • uw surfgedrag op de website, zoals:
 • welke gegevens/webpagina’s u van ons heeft bekeken;
 • de wijze waarop u door de website navigeert;
 • of u een nieuwsbrief of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;
 • de data en tijdstippen van uw bezoek aan onze website;
 • het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • uw browsertype en IP-adres;
 • uw internetprovider;
 • het internetadres van de website waarmee wordt doorgelinkt;
 • de geolocatie;
 • de gegevens die u van de website heeft gedownload.

Gegevens die we hebben ontvangen vanuit andere bronnen, zoals door:

 • camerabeelden;
 • gegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn en door u kennelijk openbaar zijn gemaakt, zoals op sociale media en zakelijke websites;
 • gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.
3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om uw identiteit na te gaan;
 • om (de veiligheid van) onze dienstverlening te verbeteren, onder andere door het uitvoeren van controles;
 • om u op de hoogte te brengen van nieuws, ontwikkelingen, diensten en producten van SUBtracers;
 • om onze diensten te kunnen evalueren, te onderzoeken en te ontwikkelen;
 • om u te benaderen voor nieuwsbrieven, indien u zich daarvoor heeft aangemeld;
 • voor interne kwaliteitsdoeleinden;
 • om onze websites te beheren, te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • voor marketing/commerciële doeleinden;
 • voor werving en selectie;
 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen die op SUBtracers rust;
 • om met u contact te kunnen hebben en te reageren op de door u gestelde vragen;
 • voor de afhandeling van uw aanvraag tot informatie en ter behandeling van klachten;
 • om diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag te voorkomen;
 • voor onderwijsdoelen;
 • om tevredenheidonderzoeken te kunnen uitvoeren.

4. Op deze gronden verwerken wij persoonsgegevens

Om Persoonsgegevens te mogen gebruiken hebben wij een grondslag uit de AVG nodig.

Wij gebruiken de volgende gronden:

 • u heeft aan SUBtracers uitdrukkelijk toestemming gegeven;
 • het gebruik is nodig om een overeenkomst met u uit te voeren of aan te gaan;
 • het gebruik is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • in noodsituaties: het gebruik is nodig om een vitaal belang van u of van een ander te beschermen;
 • wij hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik, tenzij uw belang of het belang van een Derde op privacy zwaarder weegt.

Subtracers kan zich op de volgende gerechtvaardigde belangen beroepen:

 • het beschermen van uw veiligheid;
 • het beschermen van de veiligheid van klanten en/of anderen, de gebouwen en eigendommen van SUBtracers;
 • voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • het bevorderen van het IT-beheer en de beveiliging te verbeteren;
 • de diensten en de inhoud van onze websites te analyseren en te verbeteren;
 • onze diensten te leveren, verbeteren, aanpassen, ondersteunen, onderzoeken en analyseren;
 • het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening;
 • communiceren met u en andere relaties van SUBtracers;
 • het voorkomen en tegengaan van fraude, niet-geautoriseerd gebruik, en schendingen van onze voorwaarden en beleidsregels of andere schadelijke of illegale activiteiten.
5. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw Persoonsgegevens alleen met Derden als dit nodig is omdat Derden in opdracht van Subtracers werkzaamheden uitvoeren en alleen voor de doelen die in deze Privacyverklaring zijn beschreven. Indien een Derde wordt ingeschakeld, dan zorgt SUBtracers ervoor dat deze Derde hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat door ons wordt aangehouden.

Van de volgende categorieën van opdrachtnemers kan SUBtracers gebruik maken:

 • IT-beheer;
 • websitebeheer;
 • websitehosting;
 • e-mailcommunicatie.
 • Sales ondersteuning
 • Technische experts

SUBtracers blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Subtracers sluit overeenkomsten met Derden om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed worden beveiligd.

SUBtracers kan door een fusie, overname of verkoop van (een deel van) haar organisatie uw Persoonsgegevens delen met een Derde, zoals met een mogelijke koper of verkoper. Uiteraard zullen wij u hierover informeren via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website en u informeren over uw rechten in deze situatie.

6. Delen van persoonsgegevens buiten europese economische ruimte

Het kan soms nodig zijn uw Persoonsgegevens door te geven aan Derden die buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) zijn gevestigd. In overeenstemming met de AVG zal SUBtracers uw Persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen buiten de EER:

 1. als de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt; of
 2. indien passende waarborgen worden geboden en u afdwingbare rechten heeft en over goede rechtsmiddelen beschikt; of
 3. de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst met SUBtracers; of
 4. indien u uitdrukkelijk met de doorgifte heeft ingestemd, na te zijn ingelicht over de risico’s die de doorgifte met zich brengt; of
 5. indien de doorgifte noodzakelijk is wegens gewichtige redenen van algemeen belang; of
 6. indien de doorgifte incidenteel en noodzakelijk is voor dwingende belangen van SUBtracers en SUBtracers passende waarborgen heeft genomen en de Autoriteit Persoonsgegevens hierover heeft ingelicht.

In situaties waarin SUBtracers uw Persoonsgegevens buiten de EER doorgeeft, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed beschermd blijven.

7. Beveiliging

SUBtracers neemt de bescherming en beveiliging van uw Persoonsgegevens zeer serieus en treft doorlopend maatregelen om uw Persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We hebben onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot Persoonsgegevens, waarbij geldt dat zo min mogelijk personen toegang tot de Persoonsgegevens hebben;
 • alle werknemers van SUBtracers hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend, waarbij zij zich verplichten om volledige vertrouwelijkheid in acht te nemen over alle informatie (Persoonsgegevens hieronder begrepen);
 • elektronische verzending van Persoonsgegevens vindt altijd via een beveiligde verbinding plaats;
 • de website is beveiligd via https;
 • we zorgen ervoor dat uw Persoonsgegevens alleen worden gedeeld met Derden als we met deze Derden passende beveiligingsmaatregelen zijn overeengekomen.

Daarnaast zorgt SUBtracers ervoor dat al haar gebruikersinstellingen, programma’s en diensten vanaf het begin van de ontwikkeling zo worden ingericht dat uw privacybescherming maximaal is. Met betrekking tot het aanbieden van informatie en diensten hanteert SUBtracers standaard de ‘opt-in-regeling’: er wordt pas informatie verstrekt of er worden pas diensten geleverd als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dit kan bijvoorbeeld door het aanvinken van een kruisje op de website.

8. Uw rechten

Als uw Persoonsgegevens worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, die zijn hieronder uiteen gezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan SUBtracers of door een e-mail te sturen aan: privacy@subtracers.com. SUBtracers controleert uw identiteit voordat aan uw verzoek kan worden voldaan.

SUBtracers zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek inhoudelijk reageren. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengt SUBtracers u geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn.

 1. Inzage Persoonsgegevens

U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken aan te geven welke (categorieën van) Persoonsgegevens SUBtracers van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de Persoonsgegevens komen en welke bewaartermijnen er worden gehanteerd.

 1. Wijzigen Persoonsgegevens

U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw Persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren. Mocht onverhoopt blijken dat SUBtracers verkeerde Persoonsgegevens van u heeft verwerkt en/of verstrekt aan Derden, dan zal SUBtracers dit meteen verbeteren. Indien SUBtracers uw Persoonsgegevens heeft gewijzigd stelt SUBtracers u hiervan op de hoogte.

 1. Verwerking van uw Persoonsgegevens beperken

Indien u het niet eens bent met de inhoud van de Persoonsgegevens die Subtracers van u bewaart, kunt u in sommige gevallen een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

 1. Intrekken van toestemming

U kunt daarnaast uw verleende toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. Na ontvangst van uw brief of e-mail zal SUBtracers de verwerking van uw Persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend direct staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

 1. Recht om Persoonsgegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit)

U kunt de Persoonsgegevens die SUBtracers van u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de Persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen.

 1. Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van SUBtracers, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw Persoonsgegevens.

 1. Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens die door SUBtracers wordt gebaseerd op de grondslagen ‘gerechtvaardigd belang van SUBtracers of van een derde’ en ‘vervulling van een taak van algemeen belang’. Indien SUBtracers zich op deze grondslagen baseert maakt SUBtracers een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van SUBtracers te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.

 1. Recht om een klacht in te dienen / juridische procedure te starten

Wij zetten ons ervoor in om samen met u te werken om een eerlijke oplossing te vinden als u een klacht over of probleem hebt met ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Als u echter van mening bent dat wij u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of probleem, heeft u ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een juridische procedure starten. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u aan door hier te klikken.

 1. Het recht om te verzoeken niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit
9. Minderjarigen op de website van SUBtracers

Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze websites kunnen bezoeken, willen wij geen Persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar zonder toestemming van de ouder/voogd verzamelen. U mag daarom uitsluitend onder toezicht van uw ouder/ voogd gebruik maken van onze website als u 16 jaar of jonger bent.

10. Cookies en vergelijkbare technieken

SUBtracers maakt op haar website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. We gebruiken cookies voor het laten functioneren en verlenen van onze diensten. SUBtracers is hierdoor in staat te bekijken op welke wijze haar bezoekers de website gebruiken. SUBtracers kan hierdoor haar website aanpassen op de gebruikersvoorkeuren. Bij een volgend bezoek aan de website van SUBtracers worden deze kleine stukjes herkend.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy verklaringen als u dit belangrijk vindt en eventueel de verschillende informerende links.

Op onze website worden de volgende analytische en functionele cookies of soortgelijke technieken gebruikt:

DienstSoort/doel
DoubleClickDeze cookie stelt ons in staat digitale advertenties te creëren, verhandelen en beheren. DoubleClick wordt beheerd door Google.
AppNexusGebruikt door Appnexus om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.
AdcrowdGebruikt door Adcrowd om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.
Facebook Custom AudienceDeze cookie stelt ons in staat om aangepaste lijsten van bestaande klanten aan te leggen. We kunnen vervolgens relevante advertenties sturen aan klanten op verschillende lijsten, afhankelijk van de specifieke interesses van het publiek op elke lijst.
Sales FeedStatistieken over organisaties die de website bezoekenAan deze website is SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie over de SalesFeed Software ga naar www.salesfeed.com.Gebruik van cookies door SalesFeed SoftwareEr wordt standaard 1 cookie geplaatst door de SalesFeed Software. Deze cookie betreft een sessie cookie oftewel een first party cookie. Een sessie cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit. Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers door SalesFeed software.
Google Tag ManagerDeze cookie wordt geassocieerd met sites die gebruik maken van Google Tag Manager om andere scripts en code in een pagina te laden. Deze cookie helpt ons informatie op onzewebsite te classificeren en het op zo’n wijze te labelen dat de informatie in toekomstige zoekopdrachten makkelijker gevonden wordt.
Facebook ConnectFacebook Pixel is een analytics tool die ons helpt de effectiviteit van onze advertenties te meten door dehandelingen die mensen verrichten wanneer ze via Facebook op onze website komen te rapporteren
Twitter ButtonDe knop ‘volgen is een sociale knop waarmee bezoekers eenvoudig kunnen communiceren met uw Twitter-account. De Tweet-knop is een sociale knop voor websites waarmee bezoekers de inhoud eenvoudig kunnen delen met hun volgers op Twitter.
Twitter SyndicationOp onze website staat Twitter-content die met behulp van Twitter voor websites is geïntegreerd, hierdoor kan Twitter informatie ontvangen, zoals de webpagina die je bezocht, je IP-adres, browsertype, besturingssysteem en cookiegegevens. Deze informatie Twitter om haar producten en diensten te verbeteren, zoals gepersonaliseerde suggesties en persoonlijke advertenties. Meer informatie over de informatie die zij ontvangen en hoe deze worden gebruikt vind je in het privacybeleid en cookiegebruik van twitter.
Google AnalyticsGebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.
GA AudiencesGoogle Audiences helpt ons onze gegevens te organiseren en te analyseren. Deze cookie helpt ons meer te begrijpen over welk type mensen onze website bezoekt en de optimale frequentie waarmee we onze advertentieboodschappen naaronze websitebezoekers sturen.

Tracking cookies van onze adverteerders
Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze partijen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van FacebookTwitterLinkedIn en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

11. Contactgegevens vragen / klachten / opmerkingen

Onze contactgegevens zijn:

SUBtracers B.V.
MediArena 9, 1114BC Amsterdam-Duivendrecht
privacy@subtracers.com

Wij vertrouwen erop dat u ervoor zorgt dat uw Persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Wij verzoeken u ons direct op de hoogte te stellen van wijzigingen of onjuistheden in uw Persoonsgegevens door contact op te nemen.

12. Wijzigingen en toepasselijk recht

Het kan voorkomen dat onze Privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie is altijd beschikbaar op onze website. We maken u alle wijzigingen aan de Privacyverklaring bekend via een e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website.

Geen van de bepalingen uit deze Privacyverklaring heeft tot doel om een verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen SUBtracers en u. Op de bepalingen uit deze Privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

13. Bewaartermijnen

SUBtracers bewaart Persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. SUBtracers bewaart uw Persoonsgegevens zo lang als wij dat nodig achten om diensten te kunnen verlenen, u in staat te stellen om de website te gebruiken, toepasselijke wetgeving na te leven, geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

SUBtracers bewaart uw Persoonsgegevens in ieder geval voor de periode dat u een overeenkomst met SUBtracers heeft. Voor sommige Persoonsgegevens gelden wettelijke bewaartermijnen. SUBtracers neemt deze wettelijke bewaartermijnen volledig in acht.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers