SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+)

De doelstellingen die in Parijs in het Klimaatakkoord 2020-2050 zijn vastgelegd dreigen niet gehaald te worden. Op dit moment werken de Europese overheden met man en macht aan plannen om toch dichter bij de gestelde doelstellingen te komen. In Nederland is via diverse klimaattafels (sub-overleggen, elk verantwoordelijk voor een specifiek thema, branche of onderwerp) gestart met een inhaalrace, inclusief een grote financiële stimulans in de vorm van een subsidie, de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

Binnen deze regeling is subsidie mogelijk voor pilotprojecten en demonstratieprojecten. In een pilotproject wordt een nieuwe technologie getest en wordt deze verbeterd in een proefopstelling die kenmerkend is voor de praktijk. In een demonstratieproject wordt geïnvesteerd in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft.

Belangrijk is dat de projecten innovatief zijn. Bij pilotprojecten wordt daarvoor gekeken naar de internationale stand van de techniek. Voor demonstratieprojecten geldt dat een aanvrager maximaal twee keer eerder subsidie mag hebben ontvangen voor eenzelfde soort installatie vanuit de Topsector Energie-regelingen.

Thema’s

Deze subsidie is beschikbaar voor elke Nederlandse organisatie die investeringsplannen heeft. De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) heeft in 2021 de volgende de thema’s:

 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen: Dit thema ondersteunt projecten waarin één of meer innovatieve producten en diensten ontwikkeld worden, die bijdragen aan:
  • de transitie naar aardgasloze of aardgasloos-ready woningen, gebouwen en/of wijken tegen zo laag mogelijke kosten voor de eindgebruiker en zo laag mogelijke maatschappelijke kosten;
  • het tegelijkertijd handhaven en waar mogelijk verbeteren van de technische, fysische, functionele en esthetische kwaliteiten in de woning, het gebouw en/of de wijk;
  • het verhogen van het tempo en/of de aantallen om bestaande woningen en gebouwen op grote schaal aardgasloos of aardgasloos-ready te kunnen maken.
 • Circulaire Economie (voor projecten met meer dan € 3.000.000 subsidie): Dit thema richt zich op projecten voor recycling en hergebruik van afval en vervanging van fossiele grondstoffen door biobased grondstoffen. Hierbij geldt dat het afval buiten de eigen onderneming moet zijn geproduceerd en een nieuwe nuttige toepassing krijgt.
 • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage): Projecten moeten flinke lagere kosten, efficiency en betrouwbaarheid van producten en diensten voor CC(U)S mogelijk maken. Project gericht op de tijdelijke opslag of permanente opslag van CO2 op land komen niet in aanmerking.
 • Energie-efficiëntie: Als je gaat investeren in een vermindering van het energieverbruik binnen het eigen productieproces, dan past een project binnen dit thema.
 • Hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing: Binnen dit thema kan je subsidie aanvragen voor projectinvesteringen in hernieuwbare energiebronnen. Demonstratieprojecten op het gebied van biobrandstoffen of gericht op productie van materialen en chemicaliën uit biomassa komen echter niet in aanmerking.
 • Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof (alleen Pilots): Voor dit thema komen mogelijkheden m.b.t. stimulering van opslag en conversie van hernieuwbaar opgewekte energie, stimulering van flexibele vraag, stimulering van CO2-vrij regelbaar vermogen voor de opwekking van elektriciteit en t.b.v. flexibiliteit van het energiesysteem in aanmerking.
 • Lokale infrastructuur: Denk bijvoorbeeld aan een stoomnetwerk of een warmtenetwerk.
 • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector: Hieronder vallen CO2-verminderende maatregelen die worden genomen in de industrie, de gebouwde omgeving of de elektriciteitssector.

Bijdragen en voorwaarden

Aanvragen voor DEI+ kunnen worden ingediend van 18 januari 2021 t/m 7 januari 2022. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld (first come, first serve). Projecten hebben een maximale looptijd van vier jaar.

Het beschikbare budget voor de genoemde thema’s is € 76,6 miljoen. Voor ‘Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’ is een apart aanvullend budget van € 9 miljoen beschikbaar.

Update: Jaarlijks worden de budgetten aangepast. Neem contact op met Sander Wolfensberger voor meer achtergrond informatie.

De minimale bijdrage per project is €125.000 en de maximale bijdrage is € 15 miljoen (€ 9 miljoen voor projecten op het thema Aardgasloze woningen wijken en gebouwen).

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers