SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Eurostars

Inhoud Eurostars

Eurostars is een Europees innovatieprogramma en een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie. Eurostars geeft projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van ieder deelnemend land. Het subsidiebedrag hangt af van de projectactiviteiten, de aard van de deelnemers en het land waarin men gevestigd is.

Het Eurostars-Programma (EUROSTARS) heeft als doel het ondersteunen van internationale samenwerking op het gebied van hightech onderzoek en ontwikkeling. Eurostars wil hiermee de time-to-market van deze nieuwe technologieën verkorten en de technische risico’s verkleinen. In aanmerking voor een bijdrage komen in Nederland gevestigde ondernemers, onderzoeksorganisaties of een Eurostarssamenwerkingsverband. Van dit laatste is sprake als twee of meer binnen Nederland gevestigde partijen bijdragen aan hetzelfde Eurostarsproject.

De aanvraagprocedure kent twee stappen:

 1. Er moet een projectvoorstel worden ingediend bij het Eureka-secretariaat in Brussel. Dit kan gedurende het hele jaar. Maximaal twee keer per jaar worden de binnengekomen voorstellen beoordeeld (doorgaans eind maart en eind september);
 2. Na de beoordeling en ranking door Brussel moet binnen twee weken na de bekendmaking van de ranking met behulp van een aanvraagformulier subsidie worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Bijdrage en voorwaarden

Een Eurostars-project is een internationaal O&O-project:

 • Dat wordt geleid door een MKB-bedrijf dat minimaal 10% van zijn jaaromzet of FTE investeert in O&O. De rol van de mkb-deelnemer(s) in het project moet significant zijn, dat wil zeggen dat minimaal 50% van de totale projectkosten gerelateerd aan O&O-activiteiten moet worden gedragen door de mkb- deelnemer(s).
 • Waarbij minimaal twee partners uit twee verschillende aan het Eurostars-programma deelnemende landen betrokken zijn. De samenstelling van het uitvoerende consortium moet dermate uitgebalanceerd zijn dat geen enkele deelnemer of land meer dan 75% van de totale projectkosten voor zijn rekening neemt;
 • Dat betrekking heeft op een willekeurig technologisch gebied, maar altijd een civiele doelstelling heeft en is gericht op de ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst;
 • Dat een maximale looptijd heeft van drie jaar, en waarvan het onderzoeksproduct binnen twee jaar van de looptijd van het project klaar is om op de markt te worden gebracht.
 • Het elektronische aanvraagformulier moet vergezeld gaan van: de handtekeningen van alle deelnemers; gecertificeerde kopieën van de meest recente financiële verslagen en de business plannen van alle deelnemers.

Doelgroep

Midden en klein bedrijf in een samenwerkingsverband van ten minste twee deelnemers, uit twee verschillende EUROSTARS landen. Deze bedrijven moeten voor minstens 10% van de omzet of 10% van hun FTE’s inzetten voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Eurostars landen

De Eurostars landen die participeren in het aankomende programma zijn (naast Nederland): België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken,  Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, IJsland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.

Budget en deadlines

Projecten worden ondersteund met behulp van de nationale programma’s ter ondersteuning van het O&O uitvoerende MKB, zodat de hoogte van de bijdrage en de subsidiabele kosten variëren per land.

In Nederland bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten van de Nederlandse deelnemers. Het subsidiepercentage hangt af van de projectactiviteiten en de aard van de deelnemers. Bedrijven krijgen 35% voor onderzoeksactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. Het MKB krijgt een extra 10%. Voor kennisinstellingen zijn deze percentages respectievelijk 50% en 25%. De maximale bijdrage is € 500.000 per project. Eurostars is generiek: alle technologie- en toepassingsgebieden zijn welkom.

Het Eurostars 2-programma is geëindigd. Er wordt hard gewerkt aan een vervolgprogramma, maar waarschijnlijk lukt het niet een eerste openstelling onder het nieuwe Eurostars-3 programma voor de zomer van 2021 gereed te hebben. 

Meer weten over het Eurostars-programma? Laat ons je kansen checken. Bel nu 088 900 1100 of e-mail voor een afspraak.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers