SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Regelingen

Innovatie en R&D

WBSO

Fiscaal voordeel

De WBSO, Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen, voorziet in een fiscale tegemoetkoming in de loonkosten van activiteiten gericht op onderzoek en ontwikkeling (speur- en ontwikkelingswerk, S&O) voor de eigen onderneming.

Budget: € 1.438 miljoen

Deadline: tenminste één volle kalendermaand voordat de S&O-werkzaamheden worden uitgevoerd. Jaarlijks mogen maximaal drie aanvragen worden ingediend voor een periode van drie tot zes maanden per aanvraag waarbij er geen overlap mag plaatsvinden tussen de aanvraagperiodes

Lees meer >

Innovatiebox

Fiscaal voordeel

De Innovatiebox kan van toepassing zijn als er innovatieve werkzaamheden verricht worden waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. Oftewel, als je een goedgekeurde WBSO-aanvraag hebt.

Opbrengsten uit innovatie kunnen onder voorwaarden zeer gunstig belast worden tegen slechts 7% vennootschapsbelasting.

Deadline: doorlopend, voor een periode van 4-5 jaar

Lees meer >

MIT R&D samenwerkingsproject

Subsidie

De MIT regeling heeft tot doel het stimuleren van de aansluiting van mkb-ondernemingen bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren. Een R&D-samenwerkingsproject bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling en is een samenwerking tussen twee of meer (niet in een groep verbonden) Nederlandse MKB-ondernemers.

Budget: € 4 miljoen

Deadline: juni t/m september, volgens het tenderprincipe

Lees meer >

MIT haalbaarheidsproject

Subsidie

Een MIT haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. Het haalbaarheidsproject dient om de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart te brengen.

Budget: € 1,7 miljoen

Deadline: begin april, afhandelvolgorde van de ontvangen aanvragen (per dag) worden bepaald d.m.v. een loting

Lees meer >

VIA

Subsidie

De VIA regeling (Versneller Innovatieve Ambities) stimuleert innovatieve en economische ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Friesland of Groningen en levert een bijdrage aan CO2 reductie. De regeling bestaat uit drie onderdelen: ontwikkelingsprojecten (VIA2019OP), softwareontwikkeling (VIA2019SO) en organisatie-innovatie (VIA2019OI).

Budget: 35% – 50% subsidie per soort project, tot een maximum van € 100.000,-

Deadline: juni t/m december, aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst

Lees meer >

SBIR

Subsidie

SBIR (Small Business Innovation Research) subsidieert innovatieprojecten van startende en gevestigde bedrijven die maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen. De regeling kent 3 fases, waarbij fase 3 niet gesubsidieerd is. Per fase gaan de ondernemingen met de beste offertes (projectvoorstellen) telkens door. Iedere SBIR-competitie leidt tot opdrachten voor onderzoek en ontwikkeling met verschillende onderwerpen. Alleen in de periode dat een SBIR-oproep open staat, kan je daarvoor een offerte aanbieden.

Budget: elke SBIR-oproep heeft zijn eigen budget

Deadline: offerte indienen van april t/m juni

Lees meer >

Energie en Milieu

MIA

Fiscaal voordeel

MIA (Milieu-investeringsaftrek) is bedoeld om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen. Op basis van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 kunnen ondernemers investeringsaftrek aanvragen voor bedrijfsmiddelen die betrekking hebben op onder meer de volgende gebieden: grondstoffen en afval, voedselvoorziening en landbouwproductie, mobiliteit, klimaat en lucht, ruimtegebrek, bebouwde omgeving.

Budget: € 114 miljoen

Deadline: aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend

Lees meer >

EIA

Fiscaal voordeel

EIA (energie-investeringsaftrek) is een fiscale faciliteit en heeft tot doel energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemingen te stimuleren. Je kan van de investeringskosten 45 % aftrekken van de fiscale winst van jouw onderneming. De investering moet ten minste € 2.500 bedragen.

Budget: € 149 miljoen

Deadline: aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend

Lees meer >

DEI+

Subsidie

Binnen de DEI+ (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie) zijn er diverse thema’s zoals: Energie-innovatie, CO2-reductie, Flexibilisering elektriciteitssysteem en Innovaties aardgasloze woningen-wijken en gebouwen.

Budget: € 140 miljoen met een minimale bijdrage per project van € 125.000 en een maximale bijdrage van € 15 miljoen.

Deadline: Elk thema heeft zijn eigen deadline

Lees meer >

SDE+

Subsidie

Met de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, het maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. SDE+ richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Binnen de regeling zijn er 6 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind, zon en windenergie op zee. De categorie windenergie op zee heeft een eigen budget en een aparte aanvraagprocedure.

Budget: € 5 miljard

Deadline: oktober t/m november

Lees meer >

Innovatie – internationaal

Horizon Europe

Subsidie

Horizon Europe: Horizon Europe is het zevenjarige onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie, dat van 2021 tot 2027 loopt en is de opvolger van het Horizon2020 programma. Met Horizon Europe wil de EU het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren.

Budget: Horizon Europe heeft voor de periode 2021-2027 een totaalbudget van ongeveer €97,6 miljard

Deadline: per werkprogramma is er een deadline

Lees meer >

Eurostars

Subsidie

Eurostars: Het Eurostars 2-programma eindigt in 2020. Er wordt hard gewerkt aan een vervolgprogramma, maar waarschijnlijk lukt het niet een eerste openstelling onder het nieuwe Eurostars-3 programma voor de zomer van 2021 gereed te hebben. Om continuïteit in het programma te borgen, werken de Europese Commissie en het Eurekanetwerk aan een aanvullende Eurostars-2-oproep.

Budget:  nnb

Deadline: Als deze wordt goedgekeurd is de indienings deadline op 4 februari 2021.

Lees meer >

Innowwide

Subsidie

Internationaal ondernemen? Het INNOWWIDE subsidie programma van de Europese Unie helpt innovatieve Nederlandse MKB’ers en start-ups bij het uitbreiden naar nieuwe afzetmarkten buiten de EU. Er kan subsidie worden aangevraagd voor zogeheten Viability Assessment Projects (VAPs).

Lees meer >

Innovatie – kredieten

VFF

Lening

De VFF (VroegeFaseFinanciering) beoogt ambitieuze ondernemers te ondersteunen bij het aantonen van de commerciële potentie van hun ideeën en concepten. Met de VFF kunnen ondernemers een risicodragende geldlening ontvangen waarmee zij kunnen onderzoeken of het idee (dan wel concept) een slagingskans heeft op de markt.

Budget: voor mkb-ondernemers en innovatieve starters € 8 miljoen en voor academische, HBO- en TO2-starters is via de NWO/TTW een  budget van € 2,4 miljoen

Deadline: aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, maar worden behandeld op volgorde van binnenkomst

Lees meer >

Innovatiekrediet

Lening

Het Innovatiefonds MKB+ is bedoeld om vernieuwende ondernemers sneller aan financiering te helpen. Het fonds omvat enkele financieringsinstrumenten die beschikbaar zijn voor innovatie en snelgroeiende innovatieve ondernemingen.

 Budget: €60 miljoen, met een maximaal krediet van € 10 miljoen voor een technisch ontwikkelingsproject

Deadline: aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, maar worden behandeld op volgorde van binnenkomst

Lees meer >

Opleiding en personeel

ESF

Subsidie

Met hetESF (Europees Sociaal Fonds) levert de Europese Unie een bijdrage aan de versterking van de economische en sociale samenhang binnen Europa. Om dit te realiseren wordt verbetering van de werkgelegenheid- en arbeidskansen gestimuleerd. Alle bedrijven en instellingen die ten minste twee medewerkers in dienst hebben komen in aanmerking voor de subsidieregeling. Binnen een concern mag per onderneming één aanvraag worden ingediend.

Budget: 3 tijdvakken, met € 15 miljoen per tijdvak, maximale subsidie € 12.500 project

Deadline: –

Lees meer >

SLIM

Subsidie

De huidige arbeidsmarkt is buitengewoon krap waardoor steeds meer bedrijven zelf personeel gaan opleiden of helpen doorontwikkelen. Met de Subsidie voor Leren en Ontwikkelen MKB (SLIM-regeling) wordt daar nu ook vanuit de overheid steun voor verleend. Ook bepaalde sectoren in het grootbedrijf komen in aanmerking voor de subsidie.

Budget: € 15 miljoen (eerste tender MKB), € 14,5 miljoen (tweede tender MKB), € 17,5 miljoen (samenwerkingsverbanden) en € 1,2 miljoen (grootbedrijven).

Deadline: voor individuele subsidieaanvragers 2 maart t/m 31 maart en van 1 september t/m 30 september en voor voor samenwerkingsverbanden en het Grootbedrijf vanaf 1 april t/m 30 juni

Lees meer >

Tel mee met taal

Subsidie

De regeling Tel Mee Met Taal is een actieprogramma van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS ter stimulering van de Nederlandse taalvaardigheid. De regeling is interessant voor internationale werknemers die werkzaam zijn bij Nederlandse bedrijven en waarbij het taalniveau onder 2f ligt. Het doel kan zijn:

  • Professioneel, benodigd voor het uitvoeren van het werk.
  • Sociale inclusie, zodat de medewerker beter wordt opgenomen in de NL samenleving (en daarmee ook beter presteert in zijn werk)

Budget: Per deelnemer die mee doet aan een taalcursus is €1.500 aan subsidie te verkrijgen.

Deadline: 1 januari 2021 t/m 28 februari 2021

Lees meer >

Praktijkleren

Subsidie

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Je vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan. De RVO neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling.

Budget: Het totale subsidiebudget wordt verdeeld onder de aanvragen. Het bedrag per aanvraag is maximaal € 2.700,- per student per studiejaar

Deadline: van juni t/m september

Lees meer >

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers