SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Overzicht relevante regelingen

We voelen nog steeds allemaal de impact van het coronavirus in het dagelijks leven. We werken nog zoveel mogelijk vanuit huis. Ja, ook het SUBtracers team werkt deels thuis.

Helaas is het niet voor alle ondernemingen zo eenvoudig om de werkzaamheden vanaf een andere locatie dan kantoor of fabriek uit te voeren. Opdrachten worden uitgesteld, of zelfs helemaal gestopt wat natuurlijk een grote impact heeft. Het is dan ook voor deze partijen dat de Nederlandse overheid zowel bestaande regelingen heeft verruimd en nieuwe in het leven heeft geroepen.

Een overzicht:

 1. Nieuwe regeling voor innovatieve COVID-19-oplossingen Noord-Nederland: OP EFRO COVID-19
 2. Verruiming Borgstelling MKB-kredieten
 3. Uitstel betalen belasting
 4. Garantieregeling voor door coronacrisis getroffen bedrijven (GO-C)
 5. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
 6. Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers
 7. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
 8. Groeifaciliteit (GROEI)
 9.  Overige maatregelen

1. Op EFRO COVID-19

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft de Uitvoeringsregeling OP EFRO COVID-19 (OEC-19) gepubliceerd. Met behulp van deze nieuwe regeling wordt € 1 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor onderzoek en innovatieve oplossingen die een bijdrage leveren aan het verhelpen van de huidige gezondheidscrisis door het coronavirus (COVID-19), en die de impact hiervan op het welzijn en de gezondheid van onze samenleving inperken.

In aanmerking voor subsidie komen bedrijven en kennisinstellingen uit Noord-Nederland (de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen). Subsidie kan worden aangevraagd voor (een combinatie van) een kennisontwikkelingsproject, een innovatietraject en/of het testen van een innovatieve toepassing in een praktijkomgeving, gericht op het verhelpen van de huidige gezondheidscrisis door het coronavirus. De projectresultaten moeten ten goede komen aan Noord-Nederland.

De subsidie bedraagt 60% van de totale subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 100.000 tot maximaal € 250.000 per project. Aanvragen is niet meer mogelijk

2. Verruiming van de borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De regeling Borgstelling mkb-kredieten is een bestaande regeling, bedoeld om knelpunten bij de kredietverlening door particuliere kredietinstellingen (banken en kredietverstrekkers) aan mkb-ondernemingen te verminderen.

Deze regeling is verruimd om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Bedrijven kunnen de BMKB-regeling gebruiken voor een overbruggingskrediet. Ook kan het worden ingezet om het bedrag dat zij rood mogen staan (rekening courant-krediet) te verhogen. Met de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd naar 75%. Het kabinet heeft daarnaast besloten om de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) te verlagen van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed dienen te blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij klanten en of die nog steeds reëel zijn.

Bezoek onze BMKB-pagina voor meer informatie.

3. Uitstel betalen belasting

Om ondersteuning te bieden bij eventuele betalingsproblemen door het coronavirus, neemt ook de Belastingdienst maatregelen. Als je ondernemer bent (dus ook als zzp’er!) en je hebt betalingsproblemen door het coronavirus, dan kan je de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Ook is niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen, hier krijgt de ondernemer langer de tijd voor.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Bezoek de site van de Belastingdienst voor details!

4. Garantieregeling voor door corona crisis getroffen bedrijven (GO-C)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de GO-C regeling. In het kader van deze regeling staat de overheid voor een deel garant voor leningen verstrekt aan bedrijven. De GO-C deelt het subsidieplafond met de bestaande GO-modules (GO en GOBANK). De Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus houdt hiermee kredietstromen op gang opdat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

Deze regeling komt grotendeels overeen met de Garantie ondernemingsfinanciering (GO), maar er zijn enkele verschillen:

 • leningen en garanties verstrekt met toepassing van de GO-C hebben een looptijd van maximaal zes jaar;
 • leningen zijn bestemd om te voorzien in de liquiditeitsbehoefte van de ondernemer, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus;
 • alleen niet achtergestelde leningen kunnen onder de garantstelling worden gebracht;
 • de maximale hoogte van de lening wordt bepaald op basis van loonsom, omzet of liquiditeitsplanning;
 • de garantie bedraagt maximaal 90% van de lening indien deze is verstrekt aan een mkb-ondernemer en 80% indien deze is verstrekt aan een grote onderneming;
 • alleen leningen aan ondernemingen die op 31 december 2019 niet al in moeilijkheden waren, komen in aanmerking;
 • er geldt een minimumprovisie.

Voor een financiering met overheidsgarantie moet de aanvrager zich richten tot één van de deelnemende banken. De bank besluit of er voor de financiering bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een verzoek tot garantstelling wordt ingediend en of de financiering uiteindelijk ook wordt verstrekt. Aanvragen kunnen tot en met 15 december 2020 worden ingediend.

Meer informatie over deze regeling is hier te vinden.

5. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. De tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 4 maanden door de coronacrisis. Bij NOW 3.0 gaat het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%. Daarnaast kent de steun over 9 maanden een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%. Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. De korting die in de NOW2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten. En het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

Aanvragen voor NOW 1.0 en 2.0 kunnen niet meer worden ingediend. De NOW 3.0 gaat in per 1 oktober 2020 en loopt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden). Voor deelname aan NOW 3.0 maakt het niet uit of je eerder wel of niet hebt deelgenomen aan NOW-regelingen. Een werkgever kan eenmaal per loonheffingennummer een subsidieaanvraag indienen. Voor meer informatie zie hier.

Met betrekking tot deze regeling zijn zorgen geuit m.b.t. de zogenaamde concernbepaling. Bij sommige concerns zijn sommige werkmaatschappijen geheel of gedeeltelijk stilgevallen door de coronacrisis, terwijl andere werkmaatschappijen binnen het concern voldoende omzet draaien of zelfs nog winst maken. Het concern als geheel voldoet dan niet aan het criterium van de 20% omzetverlies. Er wordt gekeken naar een versoepeling op dit punt. Ook wordt onderzocht of er een extra vangnet kan komen voor flexwerkers die tussen wal en schip vallen en naar de mogelijkvoor seizoenswerk.

6. Corona-overbruggingslening (COL) voor startups, stale-ups en innovatieve MKB’ers

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogeheten Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren.

Dit overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, waarvoor het kabinet zelf in eerste instantie € 100 miljoen beschikbaar stelt, is eerder deze maand al door het kabinet aangekondigd. De COL is één van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de € 50.000 en € 2 miljoen. Bij bedragen boven de € 250.000 wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3%. De ROM’s streven ernaar de beoordelingen van de aanvragen onder de € 500.000 af te handelen binnen vier tot negen werkdagen. Voor aanvragen boven de € 500.000 is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen.

Op 20 mei maakte het kabinet bekend €150 miljoen extra uit te trekken voor de Corona-OverbruggingsLening (COL). Een week later werd het budget met nog eens €50 miljoen opgehoogd en werd de aanvraagperiode verlengd tot 1 oktober. Om met het beschikbare budget zoveel mogelijk ondernemers te kunnen helpen gelden aangepaste voorwaarden.

Aangepast beoordelingsproces, aanvragen mogelijk tot 1 oktober 2020

Voor aanvragen ingediend tussen 20 mei en 1 oktober 2020 geldt dat ze tegen elkaar zullen worden afgewogen (tender-principe). De onderlinge weging tussen de aanvragen vindt plaats in drie tijdsblokken: 20 mei – 1 juli, 1 juli – 16 augustus en 16 augustus – 1 oktober.

Naast de formele criteria zal dan ook gekeken worden naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie. De uitkomst van de verschillende tenders wordt binnen drie weken na de desbetreffende tijdsperiode bekend gemaakt.

In afwijking van de COL 1.0 mogen, in situaties waarin bestaande aandeelhouders niet kunnen optreden als cofinancier, of er nog geen sprake is van externe aandeelhouders, derden optreden als cofinancier.

7. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Het is niet meer mogelijk om TOZO 1 en 2 aan te vragen. De Tozo 3 is aan te vragen vanaf 1 oktober 2020 tot met 30 juni 2021 bij jouw woongemeente. Krijg je al de Tozo 2 en wil je de Tozo 3 aanvragen? Dan kan je de uitkering verlengen. Hier kan jouw gemeente een verkort aanvraagformulier voor gebruiken. De startdatum voor aanvragen kan per gemeente verschillen. Zie voor meer informatie hier.

8. Groeifaciliteit (GROEI)

De Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemingen die risicodragend kapitaal willen aantrekken bij banken, participatiemaatschappijen, family offices of professionele informal investors. Daarnaast is de faciliteit bedoeld voor financiers die een staatsgarantie willen op het verstrekken van risicodragende financieringen aan ondernemers.

De Groeifaciliteit (GROEI), is vanwege de coronaproblematiek verlengd met één jaar verlengd tot 1 juli 2021. Dit is nodig om het mkb tijdens de coronacrisis te blijven helpen met het aantrekken van financiering, zo meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het besluit tot verlenging is op het moment van dit schrijven nog niet officieel gepubliceerd. Ondernemers kunnen zich voor financiering met overheidsgarantie melden bij de deelnemende banken en participatiemaatschappijen. Financiers kunnen hun garantieaanvraag tot en met 15 juni 2021 indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie is hier te vinden.

9. Overige maatregelen & regelingen

Ook de volgende maatregelen en regelingen zijn aangekondigd. De betreffende punten worden aanvuld met linkjes naar meer informatie zodra deze bekend zijn.

 • WW-premiedifferentiatie (ministerie van SZW): Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers, een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Dit is het gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). In deze regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Het kabinet zal daarom een aanpassing voor het kalenderjaar 2020 voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen.
 • Stimuleringsregeling e-health thuis (SET): Deze regeling werd in verband met de coronacrisis onlangs uitgebreid met de noodregeling SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis. Deze uitbreiding voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliënten of hun mantelzorgers. Het subsidieplafond van € 23 miljoen is echter inmiddels bereikt, het indienen van een aanvraag is niet meer mogelijk. Over de mogelijkheden die er nog wel zijn, kan hier meer gelezen worden.
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK): Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open. Deze bestaat eruit dat aan kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek uitstel van aflossing krijgen aangeboden voor de duur van zes maanden. De rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal € 6 miljoen.
 • Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV): Voor land- en tuinbouwbedrijven is er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor een overbruggingskrediet,(de zogeheten BL-C. Deze verruiming treedt met terugwerkende kracht in werking per 18 maart 2020. Een BL-C krediet kan worden aangevraagd tot en met 31 maart 2021. Voor meer informatie, kijk hier.
 • Provincie Gelderland – subsidieregeling ‘Sociale initiatieven COVID-19’: Vanuit deze nieuwe regeling wordt subsidie verstrekt voor activiteiten om de sociale verbinding te versterken in de periode dat de nationale COVID-19 maatregelen van kracht zijn. Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen (b.v. verenigingen, stichtingen of instellingen) en inwoners van Gelderland die met minimaal twee andere personen samenwerken om activiteiten te organiseren die de sociale verbinding bevorderen. Denk aan digitale voorleesactiviteiten, activiteiten voor inwoners van zorginstellingen, of het opzetten van thuishulp. De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de kosten met een maximum van € 10.000. Alleen de kosten gemaakt op of na 11 maart 2020 tot de einddatum van de COVID-19-maatregelen komen in aanmerking voor subsidie. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden behandeld op volgorde van ontvangst. Voor meer informatie, kijk hier.

En verder?

Er is sprake van, dat ook vanuit de EU een investeringsfonds wordt opgezet. Onder andere om mkb-bedrijven te ondersteunen bij het minimaliseren van de impact door corona-maatregelen. SUBtracers houdt je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en regelingen op dit vlak!

Meer weten over subsidieregelingen en fiscale maatregelen? Neem gerust contact met ons op via info@subtracers.com of 088 – 900 1100!

Auteur: Sander Wolfensberger

Artikel geactualiseerd op 05-10-2020

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers