SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Gratis innovatiegeld voor je R&D-project, hoe doe je dat?

R&D-projecten kunnen lekker ambitieus zijn en daarmee ook risicovol. Dan is het fijn als er kan worden samengewerkt, zeker als deze constructie geschikt is voor een subsidieaanvraag van tientallen duizenden euro subsidie per partner. Lees verder hoe je hiervoor in aanmerking komt.

Was is de MIT-regeling?

De MIT-regeling is naast de WBSO voor SUBtracers de belangrijkste regeling voor MKB innovatie. De aanvraag is redelijk simpel. De slaagkans (met onze hulp) 3 a 4 x hoger dan het landelijk gemiddelde. En de administratieve processen zijn beperkt als je je door SUBtracers vanaf het begin goed laat sturen en begeleiden.

De MIT heeft het doel om samenwerking te bevorderen en de innovatie-agenda’s van de Topsectoren te versnellen. Dit wordt gedaan door subsidie beschikbaar te stellen via een aantal onderdelen, met als belangrijkste het instrument voor R&D-samenwerkingsprojecten waarmee maximaal € 200.000 per project wordt verstrekt. De MIT-regeling biedt daarnaast de mogelijkheid een bijdrage te vragen voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten. Afhankelijk van de regio waar de ondernemer gevestigd is, de projectvorm en de Topsector waarin de ondernemer actief is, wordt de aanvraag regionaal of landelijk beoordeeld. Door het verstrekken van een financiële bijdrage maakt de RVO het aantrekkelijker voor ondernemingen om samen te werken en zo te profiteren van elkaars kennis en middelen.

De pijlers voor een R&D-samenwerkingsproject

Indien je voor je ontwikkelproject een samenwerkingspartner hebt gevonden, is het van belang om vóór de start van je project de slaagkans van een eventuele subsidieaanvraag te verkennen. Daarvoor hanteert de MIT-regeling de volgende checklist;

 1. De mate van innovatie; hoe vernieuwend is het gezamenlijke R&D product in relatie tot alternatieven?
 2. Het economisch perspectief; hoe groot is de markt voor het product, wat is de terugverdientijd en hoe zijn de kosten/opbrengsten verdeeld tussen de ontwikkelpartners?
 3. De kwaliteit van de samenwerking; is er daadwerkelijk sprake van samenwerking en zo ja, in hoeverre vullen de partners elkaar aan?
 4. Mogelijkheden tot sector-overstijgende impact; Kan het resultaat van het ontwikkelproject ook worden overgeheveld naar andere sectoren?

Let op dat de beoordelingsprocedure een tendervorm heeft; dat betekent dat het beschikbare budget alleen wordt toegewezen aan de voorstellen die het hoogst scoren.

Succesvol een samenwerkingssubsidie aanvragen

Bij het aanvragen van een samenwerkingssubsidie komt behoorlijk wat kijken; een aanvraag bestaat niet alleen uit een projectplan, maar ook uit een begroting en een veelvoud aan begeleidende formulieren, zoals mkb-verklaringen en jaarrekeningen. Daarnaast is voor goedgekeurde aanvragen een eindverslag verplicht en wordt voor projecten die langer dan 12 maanden duren ook gevraagd om een tussentijdse voortgangsrapportage. Dat maakt de totale aanvraaglasten een stuk hoger dan bijvoorbeeld bij fiscale regelingen zoals de WBSO het geval is. Het speelveld en toetsingskader zijn immers veel breder gedefinieerd.

Veel samenwerkingsconsortia laten zich daarom begeleiden door een 3e partij in de vorm van een intermediair. De rol van een intermediair kan in overleg worden vastgesteld en heeft doorgaans de vorm van projectmanager met als belangrijkste taak het zorgen voor een goede en tijdige totstandkoming van de aanvraag, inclusief alle materialen die daarmee gemoeid zijn. De intermediair kan in sommige gevallen zelfs bijdragen aan een hogere slaagkans van de aanvraag door te adviseren over de aansluitingsmogelijkheden binnen de Topsectoren en wijze van beoordeling bij het betreffende regionale of landelijke loket.

Ben jij op zoek naar een samenwerkingspartner voor jouw project of wil je graag aansluiten bij een ander R&D-project? Vul dan deze vragenlijst in. Andere vragen? Neem gerust contact op met één van onze MIT-experts. Bel nu 088 900 1100 of e-mail naar info@subtracers.com voor een afspraak.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers