SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Wat betekent de Miljoenennota 2020 voor innovatiestimulering?

Het welbekende koffertje met daarin de miljoenennota en rijksbegroting zijn door Minister Hoekstra van Financiën overhandigd aan de Tweede Kamer. Kort daarna zijn deze stukken ook beschikbaar gemaakt voor de rest van Nederland en kunnen we eindelijk lezen wat de beleidsmakers in Den Haag op het gebied van innovatiestimulering voor ons in petto hebben.

In dit artikel in het kort de belangrijkste berichten omtrent WBSO, Innovatiebox, MIT, EIA en MIA.

Belastingplan 2020 & WBSO

Vooralsnog blijven de WBSO-percentages ongewijzigd ten opzichte van 2019:
32% (starters: 40%) over de eerste jaarlijkse S&O loonsom (de som van de loonkosten en overige kosten en uitgaven) van € 350.000,- en 16% over het surplus.

Het budget stijgt van 1.243 miljoen euro in 2019 naar 1.281 miljoen euro in 2020.

Op basis van de evaluatie van de WBSO-regeling over de periode 2011-2017 zijn in het Belastingplan 2020 voorstellen opgenomen om de aanvraagsystematiek te vereenvoudigen en te verkorten. Ook wordt hiermee beoogt de flexibiliteit van de regeling te vergroten, zodat deze beter aan zou sluiten op bedrijven die werken met korte innovatiecycli, zoals in de ICT-sector. De aanpassingen zijn als volgt:

Uitbreiding aanvraagmomenten

Een van de voorstellen bestaat uit een uitbreiding van het maximale aantal aanvraagmomenten per kalenderjaar van 3 naar 4. Het is de bedoeling dat de impact van deze verruiming na drie jaar zal worden geëvalueerd. Het is de verwachting dat net zoals in de huidige situatie er geen overlap zal mogen plaatsvinden tussen de aanvraagperiodes.

Aanpassing van het uiterlijke aanvraagmoment

Het uiterste moment van het indienen van een WBSO aanvraag wordt gewijzigd van ten minste een maand voorafgaand aan een periode naar slechts een dag voor die periode. Omwille van de uitvoerbaarheid zal een uitzondering worden gemaakt voor de periode rond de december feestdagen. Voor aanvragen die betrekking hebben op de periode die ingaat op 1 januari van een kalenderjaar, wordt daarom voorgesteld de uiterste indieningsdatum te stellen op 20 december van het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

Aangezien deze aanpassing op zijn vroegst per 1 januari 2020 ingaat, geldt voor WBSO per 1 januari a.s. nog de deadline van 29 november.

Delegatiebepaling WVA

Er wordt een delegatiebepaling aan de WVA toegevoegd om regels te kunnen vaststellen in geval van bijvoorbeeld een termijnoverschrijding door een verstoring van het digitale loket. Dit betreft het formaliseren van de door de RVO al toegepaste praktijk bij dergelijke verstoringen, waardoor er meer rechtszekerheid ontstaat voor de betrokken aanvrager van WBSO.

Innovatiebox

Als je een succesvolle WBSO-aanvraag hebt gedaan, dan heb je daarmee een toegangsticket in handen voor de Innovatiebox. Hierbij wordt een deel van de gerealiseerde winst in de innovatiebox gestopt en slechts belast tegen 7% vennootschapsbelasting. Het netto voordeel dat voortvloeit uit een Innovatiebox afspraak hangt derhalve sterk samen met het vennootschapsbelasting tarief. In dat kader is het van belang, dat in het Belastingplan 2019 was opgenomen dat het vennootschapsbelasting tarief voor winsten boven € 200.000 euro in stappen omlaag zou gaan naar 22,55 procent in 2020 en 20,5 procent in 2021.

De Miljoenennota voor volgend jaar sluit echter aan op eerdere berichtgeving vanuit het Ministerie van Financiën en de media:
In 2020 wordt de eerste schijf 16,5%, de tweede schijf blijft met 25% op hetzelfde niveau als in 2019. Het innovatieboxpercentage blijft 7%.

In 2021 zullen de verschillende tarieven aangepast worden, de eerste schijf gaat dan naar 15% en de tweede naar 21,7%. Dit zal gepaard gaan met een aanpassing van het innovatiebox percentage van 7% naar 9%.

EIA en MIA\Vamil

Voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) is een verbreding aangekondigd. Het EIA-budget van 147 miljoen euro zal naast de stimulering van energiebesparing ook benut gaan worden voor CO2-reducerende maatregelen in verband met het Klimaatakkoord. Hier zal ook ondersteuning van investeringen in warmte-infrastructuur gaan vallen. In de uitvoeringsregeling EIA voor 2020 krijgt deze verbreding van de EIA zijn beslag. Het aftrekpercentage van 45% blijft ook in 2020 gelden. Hiermee wordt een netto fiscaal voordeel van ongeveer 10% bereikt.

Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) bedraagt in 2020 € 124 miljoen (114 miljoen euro in 2019). Het budget voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) blijft gelijk op 25 miljoen euro.

Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

Het programma MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT in het kort) is de afgelopen jaren steeds populairder gebleken bij ondernemingen. Dit zal waarschijnlijk ten grondslag hebben gelegen aan het aangekondigde Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. In 2020 en verder zal worden toegewerkt naar het realiseren van vijfentwintig missies verdeeld over vier thema’s, namelijk Energietransitie en Duurzaamheid, Landbouw, Water en Voedsel, Gezondheid en Zorg en Veiligheid. Deze missies zullen versterkt ingezet worden op technologieën die hiervoor als zeer belangrijk worden aangemerkt. Voor deze “sleuteltechnologieën” worden Meerjarige Programma’s en bijbehorende subsidieregelingen ontwikkeld, onder andere gericht op kunstmatige intelligentie, fotonica en kwantum- en nanotechnologie.

SUBtracers houdt de ontwikkelingen in dit kader nauwgezet in de gaten!

Ondersteuning nodig bij je aanvraag?

Vragen over onze dienstverlening met betrekking tot WBSO of andere fiscale en subsidieregelingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@subtracers.com of 088 – 900 1100.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers