Corona crisis

Inmiddels voelen we allemaal de impact van het coronavirus in het dagelijks leven. De scholen zijn dicht, toiletpapier wordt gehamsterd en we werken allemaal zoveel mogelijk vanuit huis. Ja, ook het SUBtracers team werkt op dit moment vanaf keukentafels, werkkamers op zolder en zelfs vanuit een vakantiehuisje op Texel.

Helaas is het niet voor alle ondernemingen zo eenvoudig om de werkzaamheden vanaf een andere locatie dan kantoor of fabriek uit te voeren. Opdrachten worden uitgesteld, of zelfs helemaal gestopt wat natuurlijk een grote impact heeft. Het is dan ook voor deze partijen dat de Nederlandse overheid zowel bestaande regelingen heeft verruimd en nieuwe in het leven heeft geroepen.

Een overzicht:

 1. Verruiming Borgstelling MKB-kredieten
 2. Werktijdverkorting
 3. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
 4. Uitstel betalen belasting
 5.  Overige maatregelen

1. Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De regeling Borgstelling mkb-kredieten is een bestaande regeling, bedoeld om knelpunten bij de kredietverlening door particuliere kredietinstellingen (banken en kredietverstrekkers) aan mkb-ondernemingen te verminderen.

Deze regeling is met ingang van 16 maart jl. verruimd om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Bedrijven kunnen de BMKB-regeling gebruiken voor een overbruggingskrediet. Ook kan het worden ingezet om het bedrag dat zij rood mogen staan (rekening courant-krediet) te verhogen. Met de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd  naar 75%.

Bezoek onze BMKB-pagina voor meer informatie.

2. Werktijdverkorting

Door de impact van het coronavirus, kan het zijn dat je tijdelijk geen werk hebt voor (een deel) van je personeel. Als dit voor jouw onderneminghet geval is, dan kom je mogelijk in aanmerking voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de (tijdelijke) vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Voor de regeling werktijdverkorting kunnen per direct geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.

De regeling werkt zo:

 1. Je komt mogelijk in aanmerking voor werktijdverkorting als je kunt aantonen dat je minimaal 20% aan omzetverlies verwacht door de gevolgen van het coronavirus.
 2. Bij het UWV kan voor een periode van drie maanden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aangevraagd worden. Dit betreft maximaal 90% van de loonsom, en is afhankelijk van het omzetverlies.
 3. Het UWV zal vervolgens een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Uitgebreide informatie over deze regeling is op het moment van dit schrijven nog niet bekend. Meer informatie is te vinden op deze pagina. Belangrijk punt van aandacht: Zzp’ers konden geen gebruikmaken van de huidige regeling voor werktijdverkorting. Het is nog niet bekend of dat wijzigt in de tijdelijke noodmaatregel. Mogelijk kan echter wel een beroep gedaan worden op de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

3. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.

De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ). De nieuwe tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

 • de toets op levensvatbaarheid die het BBZ kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is;
 • daarmee wordt binnen vier weken voor een periode van maximaal drie maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt;
 • de hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal circa € 1500 per maand (netto);
 • deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157;
 • de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet later terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets;
 • bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen;
 • bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het BBZ geldt worden gehanteerd.

Het kabinet doet een oproep aan zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling, als dat echt nodig is. Gemeenten zullen volledig gecompenseerd worden voor het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten. De kosten van deze regeling kunnen oplopen tot € 1,5 tot € 2 miljard voor inkomensondersteuning (inclusief uitvoeringskosten) en € 2 miljard voor bedrijfskapitaal.

Meer informatie over de BBZ-regeling is te vinden op deze pagina. Op de kvk website is ook een handige tool opgenomen, dat je bij invulling van je gemeente direct linkt met het relevante loket.

4. Uitstel betalen belasting

Om ondersteuning te bieden bij eventuele betalingsproblemen door het coronavirus, neemt ook de Belastingdienst maatregelen. Als je ondernemer bent (dus ook als zzp’er!) en je hebt betalingsproblemen door het coronavirus, dan kan je de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Ook is niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen, hier krijgt de ondernemer langer de tijd voor.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Bezoek de site van de Belastingdienst voor details!

5. Overige maatregelen & regelingen

Ook de volgende maatregelen en regelingen zijn aangekondigd. De betreffende punten worden aanvuld met linkjes naar meer informatie zodra deze bekend zijn.

 • Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK): Er komt daarom een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door deze overheidsmaatregelen en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Denk hierbij aan sectoren als de horeca en de reisbranche. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4000 voor de periode van drie maanden. Dit geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen.
 • WW-premiedifferentiatie (ministerie van SZW): Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers, een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Dit is het gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). In deze regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Het kabinet zal daarom een aanpassing voor het kalenderjaar 2020 voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen.
 • Verruiming regeling Garantie ondernemersfinanciering (ministerie van EZK): Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen hiervan gebruik maken. Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO tijdelijk te verhogen van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Met de regeling helpt EZK zowel het mkb als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties (minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen.
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK): Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open. Deze bestaat eruit dat aan kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek uitstel van aflossing krijgen aangeboden voor de duur van zes maanden. De rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal € 6 miljoen.
 • Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV): Voor land- en tuinbouwbedrijven is er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor een overbruggingskrediet,(de zogeheten BL-C. Deze verruiming treedt met terugwerkende kracht in werking per 18 maart 2020. Een BL-C krediet kan worden aangevraagd tot en met 31 maart 2021. Voor meer informatie, kijk hier.
 • Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector: Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien nodig.

En verder?

Er is sprake van, dat ook vanuit de EU een investeringsfonds wordt opgezet. Onder andere om mkb-bedrijven te ondersteunen bij het minimaliseren van de impact door corona-maatregelen. SUBtracers houd je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en regelingen op dit vlak!

Meer weten over subsidieregelingen en fiscale maatregelen? Neem gerust contact met ons op via info@subtracers.com of 088 – 900 1100!

Auteur: Susanne Visch

Artikel geactualiseerd op 20-3-2020