Corona crisis

Inmiddels voelen we allemaal de impact van het coronavirus in het dagelijks leven. We werken allemaal nog zoveel mogelijk vanuit huis. Ja, ook het SUBtracers team werkt nog vanaf keukentafels, werkkamers op zolder en zelfs vanuit een vakantiehuisje op Texel.

Helaas is het niet voor alle ondernemingen zo eenvoudig om de werkzaamheden vanaf een andere locatie dan kantoor of fabriek uit te voeren. Opdrachten worden uitgesteld, of zelfs helemaal gestopt wat natuurlijk een grote impact heeft. Het is dan ook voor deze partijen dat de Nederlandse overheid zowel bestaande regelingen heeft verruimd en nieuwe in het leven heeft geroepen.

Een overzicht:

 1. Nieuwe regeling voor innovatieve COVID-19-oplossingen Noord-Nederland: OP EFRO COVID-19
 2. Verruiming Borgstelling MKB-kredieten
 3. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
 4. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
 5. Uitstel betalen belasting
 6. Garantieregeling voor door coronacrisis getroffen bedrijveng (GO-C)
 7. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
 8. Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers
 9. Groeifaciliteit (GROEI)
 10.  Overige maatregelen

1. OP EFRO COVID-19

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft de Uitvoeringsregeling OP EFRO COVID-19 (OEC-19) gepubliceerd. Met behulp van deze  nieuwe regeling wordt € 1 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor onderzoek en innovatieve oplossingen die een bijdrage leveren aan het verhelpen van de huidige gezondheidscrisis door het coronavirus (COVID-19), en die de impact hiervan op het welzijn en de gezondheid van onze samenleving inperken.

In aanmerking voor subsidie komen bedrijven en kennisinstellingen uit Noord-Nederland (de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen). Subsidie kan worden aangevraagd voor (een combinatie van) een kennisontwikkelingsproject, een innovatietraject en/of het testen van een innovatieve toepassing in een praktijkomgeving, gericht op het verhelpen van de huidige gezondheidscrisis door het coronavirus. De projectresultaten moeten ten goede komen aan Noord-Nederland.

De subsidie bedraagt 60% van de totale subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 100.000 tot maximaal € 250.000 per project. Aanvragen is niet meer mogelijk.

2. Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De regeling Borgstelling mkb-kredieten is een bestaande regeling, bedoeld om knelpunten bij de kredietverlening door particuliere kredietinstellingen (banken en kredietverstrekkers) aan mkb-ondernemingen te verminderen.

Deze regeling is verruimd om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Bedrijven kunnen de BMKB-regeling gebruiken voor een overbruggingskrediet. Ook kan het worden ingezet om het bedrag dat zij rood mogen staan (rekening courant-krediet) te verhogen. Met de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd  naar 75%. Het kabinet heeft daarnaast besloten om de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) te verlagen van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed dienen te blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij klanten en of die nog steeds reëel zijn.

Bezoek onze BMKB-pagina voor meer informatie.

3. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet, hebben directe consequenties voor de inkomsten in een aantal specifieke sectoren. Zeker nu deze maatregelen zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Denk aan de gedwongen sluiting van horeca en evenementen, het verbod op contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging, annuleringen in de reisbranche vanwege het ‘alleen-noodzakelijke reizen’ advies voor Nederlanders en de verplichting om anderhalve meter afstand te houden.

Via de regeling TOGS kunnen deze specifieke groepen ondernemers sinds vrijdag 27 maart (t/m 26 juni) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen t.b.v. doorlopende vaste lasten, zoals  de huur van een bedrijfspand. Voor doorlopende kosten voor personeel heeft het kabinet andere maatregelen getroffen die ook onderdeel uitmaken van het Noodpakket voor banen en economie. Meer informatie over de regeling is hier te vinden.

Het kabinet heeft besloten om de TOGS-regeling te verruimen. Daardoor komen kleinere MKB-winkeliers in de food in aanmerking, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen. De TOGS staat ook open voor agrarische bedrijven die bijvoorbeeld met hun camping of verhuur van vakantiehuisjes omzetverlies lijden. Deze toegevoegde ondernemers kunnen vanaf 15 april 2020 gebruik maken van de verruimde TOGS.

Zorgondernemingen

Ook gedupeerde zorgondernemingen zoals praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en thuiszorgwinkels zijn toegevoegd aan de lijst met in aanmerking komende aanvragers. Zij kunnen vanaf 22 april een aanvraag indienen. Anders dan bij de overige getroffen sectoren, geldt voor zorgondernemingen dat zij ook tegemoetkomingen (kunnen) ontvangen van zorginkopers (zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten), om het omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen te compenseren.

Daarom komen gedupeerde zorgondernemingen alleen in aanmerking voor de TOGS als zij na aftrek van de tegemoetkoming van zorginkopers, én na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde corona-steunmaatregelen, verwachten in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4000 aan omzetverlies te lijden en ten minste € 4000 aan vaste lasten te hebben. Zij moeten hierover bij de aanvraag een verklaring indienen. Bij een controle achteraf kan de gedupeerde zorgonderneming worden gevraagd om bewijsstukken waaruit dit blijkt.

Op rvo.nl is te vinden welke ondernemers gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling: De lijst met branches en sectoren. De overheid streeft maatwerk bij criteria SBI-codes na. Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl.

4. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Doel van deze regeling, die deel uitmaakt van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis en die eerder al van start ging, ​is het tijdelijk ondersteunen van zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt. Het betreft een tijdelijke voorziening voor drie maanden die met terugwerkende kracht ingaat per 1 maart 2020.

In aanmerking voor ondersteuning komen zelfstandigen die op 17 maart 2020 ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het kabinet gaat op verzoek van de Tweede Kamer echter ook regelen dat grenswerkers en AOW’ers aanspraak kunnen maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Daarnaast geldt dat die zelfstandige moet hebben verklaard dat diens bedrijf financieel is geraakt als gevolg van de coronacrisis. Afhankelijk van de aard van het financiële probleem kunnen zelfstandig ondernemers in aanmerking komen voor twee vormen van bijstand:

 1. zelfstandigen van wie het inkomen als gevolg van de coronacrisis is gedaald tot onder het sociaal minimum kunnen een beroep doen op bijstand voor levensonderhoud. Voor gehuwden en samenwonenden wordt het inkomen aangevuld tot een bedrag van € 1500 netto. Voor alleenstaanden is dit € 1050 netto.  De duur van de bijstand voor levensonderhoud is in alle gevallen beperkt tot een periode van ten hoogste drie aaneengesloten maanden in de periode van maart tot en met augustus 2020;
 2. zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis worden geconfronteerd met een liquiditeitsprobleem, kunnen een beroep doen op bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal. Deze bijstand heeft de vorm van een rentedragende lening, die altijd volledig moet worden terugbetaald. De hoogte ervan is afhankelijk van de noodzakelijke kredietbehoefte. De bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal bedraagt ten hoogste € 10.157. De maximale looptijd van de geldlening is drie jaar en de rente bedraagt 2%. Aanvragen kunnen tot en met 31 mei 2020 worden ingediend bij de gemeente.

Meer informatie is hier te vinden.

5. Uitstel betalen belasting

Om ondersteuning te bieden bij eventuele betalingsproblemen door het coronavirus, neemt ook de Belastingdienst maatregelen. Als je ondernemer bent (dus ook als zzp’er!) en je hebt betalingsproblemen door het coronavirus, dan kan je de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Ook is niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen, hier krijgt de ondernemer langer de tijd voor.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Bezoek de site van de Belastingdienst voor details!

6. Garantieregeling voor door coronacrisis getroffen bedrijveng (GO-C)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de GO-C regeling. In het kader van deze regeling staat de overheid voor een deel garant voor leningen verstrekt aan bedrijven. De GO-C deelt het subsidieplafond met de bestaande GO-modules (GO en GOBANK). De Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus houdt hiermee kredietstromen op gang opdat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

Deze regeling komt grotendeels overeen met de Garantie ondernemingsfinanciering (GO), maar er zijn enkele verschillen:

 • leningen en garanties verstrekt met toepassing van de GO-C hebben een looptijd van maximaal zes jaar;
 • leningen zijn bestemd om te voorzien in de liquiditeitsbehoefte van de ondernemer, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus;
 • alleen niet achtergestelde leningen kunnen onder de garantstelling worden gebracht;
 • de maximale hoogte van de lening wordt bepaald op basis van loonsom, omzet of liquiditeitsplanning;
 • de garantie bedraagt maximaal 90% van de lening indien deze is verstrekt aan een mkb-ondernemer en 80% indien deze is verstrekt aan een grote onderneming;
 • alleen leningen aan ondernemingen die op 31 december 2019 niet al in moeilijkheden waren, komen in aanmerking;
 • er geldt een minimumprovisie.

Voor een financiering met overheidsgarantie moet de aanvrager zich richten tot één van de deelnemende banken. De bank besluit of er voor de financiering bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een verzoek tot garantstelling wordt ingediend en of de financiering uiteindelijk ook wordt verstrekt. Aanvragen kunnen tot en met 15 december 2020 worden ingediend.

Meer informatie over deze regeling is hier te vinden.

7. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Het doel van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is om het werkgevers mogelijk te maken om, in tijden van acute en zware terugval in de omzet van minimaal 20%, hun werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van die zware terugval. De regeling vervangt de Regeling Werktijdverkorting (WTV-regeling).

Met deze regeling kan aan een werkgever, die gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden (in de periode van 1 maart t/m 31 juli 2020) een daling van de omzet verwacht van minimaal 20%, per loonheffingennummer een subsidie worden verstrekt over de loonsom in de periode van 1 maart t/m 31 mei 2020. De subsidie wordt verstrekt voor de loonkosten van alle werknemers die in dienst zijn bij de werkgever (werknemers met een contract voor onbepaalde tijd en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt). Ook uitzendbureaus kunnen een aanvraag indienen voor zover zij hun uitzendkrachten in dienst houden.

De subsidie wordt gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over januari 2020. Het maximale percentage van 90% van de totale loonsom zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld. Het subsidiebedrag heeft ten aanzien van het loon een bovengrens. Als loon wordt maximaal twee keer het maximum dagloon per maand per individuele werknemer (omgerekend naar de driemaandsperiode) in aanmerking genomen. Dat komt neer op € 9538 per maand. Loon boven € 9538 per maand komt niet voor subsidie in aanmerking. Er zal een voorschot worden verleend van 80% van de verleende subsidie. Dit voorschot wordt na afloop verrekend met het definitief vastgestelde subsidiebedrag.

Aanvragen voor NOW 1.0 kunnen niet meer worden ingediend. Aanvragen voor NOW 2.0, tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september 2020, kunnen vanaf 6 juli 2020 elektronisch worden ingediend bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Een werkgever kan eenmaal per loonheffingennummer een subsidieaanvraag indienen. Voor meer informatie zie hier.

Met betrekking tot deze regeling zijn zorgen geuit m.b.t. de zogenaamde concernbepaling. Bij sommige concerns zijn sommige werkmaatschappijen geheel of gedeeltelijk stilgevallen door de coronacrisis, terwijl andere werkmaatschappijen binnen het concern voldoende omzet draaien of zelfs nog winst maken. Het concern als geheel voldoet dan niet aan het criterium van de 20% omzetverlies. Er wordt gekeken naar een versoepeling op dit punt. Ook wordt onderzocht of er een extra vangnet kan komen voor flexwerkers die tussen wal en schip vallen en naar de mogelijkvoor seizoenswerk.

8. Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogeheten Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren.

Dit overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, waarvoor het kabinet zelf in eerste instantie € 100 miljoen beschikbaar stelt, is eerder deze maand al door het kabinet aangekondigd. De COL is één van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de € 50.000 en € 2 miljoen. Bij bedragen boven de € 250.000 wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3%. De ROM’s streven ernaar de beoordelingen van de aanvragen onder de € 500.000 af te handelen binnen vier tot negen werkdagen. Voor aanvragen boven de € 500.000 is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen.

Voor meer informatie: zie deze pagina.

9. Groeifaciliteit (GROEI)

De Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemingen die risicodragend kapitaal willen aantrekken bij banken, participatiemaatschappijen, family offices of professionele informal investors. Daarnaast is de faciliteit bedoeld voor financiers die een staatsgarantie willen op het verstrekken van risicodragende financieringen aan ondernemers.

De Groeifaciliteit (GROEI), is vanwege de coronaproblematiek verlengd met één jaar verlengd tot 1 juli 2021. Dit is nodig om het mkb tijdens de coronacrisis te blijven helpen met het aantrekken van financiering, zo meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het besluit tot verlenging is op het moment van dit schrijven nog niet officieel gepubliceerd. Ondernemers kunnen zich voor financiering met overheidsgarantie melden bij de deelnemende banken en participatiemaatschappijen. Financiers kunnen hun garantieaanvraag tot en met 15 juni 2021 indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie is hier te vinden.

9. Overige maatregelen & regelingen

Ook de volgende maatregelen en regelingen zijn aangekondigd. De betreffende punten worden aanvuld met linkjes naar meer informatie zodra deze bekend zijn.

 • WW-premiedifferentiatie (ministerie van SZW): Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers, een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Dit is het gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). In deze regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Het kabinet zal daarom een aanpassing voor het kalenderjaar 2020 voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen.
 • Stimuleringsregeling e-health thuis (SET): Deze regeling werd in verband met de coronacrisis onlangs uitgebreid met de noodregeling SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis. Deze uitbreiding voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliënten of hun mantelzorgers. Het subsidieplafond van € 23 miljoen is echter  inmiddels bereikt, het indienen van een aanvraag is niet meer mogelijk. Over de mogelijkheden die er nog wel zijn, kan hier meer gelezen worden.
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK): Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open. Deze bestaat eruit dat aan kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek uitstel van aflossing krijgen aangeboden voor de duur van zes maanden. De rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal € 6 miljoen.
 • Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV): Voor land- en tuinbouwbedrijven is er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor een overbruggingskrediet,(de zogeheten BL-C. Deze verruiming treedt met terugwerkende kracht in werking per 18 maart 2020. Een BL-C krediet kan worden aangevraagd tot en met 31 maart 2021. Voor meer informatie, kijk hier.
 • Provincie Gelderland – subsidieregeling ‘Sociale initiatieven COVID-19’: Vanuit deze nieuwe regeling wordt subsidie verstrekt voor activiteiten om de sociale verbinding te versterken in de periode dat de nationale COVID-19 maatregelen van kracht zijn. Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen (b.v. verenigingen, stichtingen of instellingen) en inwoners van Gelderland die met minimaal twee andere personen samenwerken om activiteiten te organiseren die de sociale verbinding bevorderen. Denk aan digitale voorleesactiviteiten, activiteiten voor inwoners van zorginstellingen, of het opzetten van thuishulp. De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de kosten met een maximum van € 10.000. Alleen de kosten gemaakt op of na 11 maart 2020 tot de einddatum van de COVID-19-maatregelen komen in aanmerking voor subsidie. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden behandeld op volgorde van ontvangst. Voor meer informatie, kijk hier.

En verder?

Er is sprake van, dat ook vanuit de EU een investeringsfonds wordt opgezet. Onder andere om mkb-bedrijven te ondersteunen bij het minimaliseren van de impact door corona-maatregelen. SUBtracers houd je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en regelingen op dit vlak!

Meer weten over subsidieregelingen en fiscale maatregelen? Neem gerust contact met ons op via info@subtracers.com of 088 – 900 1100!

Auteur: Susanne Visch

Artikel geactualiseerd op 18-06-2020