SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

HELP! Een afwijzing op mijn WBSO aanvraag! Wat nu?

Is jouw WBSO aanvraag beoordeeld en afgewezen? Geen stress. Het is mogelijk om tegen dit besluit bezwaar aan te tekenen. In deze blog lees je meer over de procedure om in bezwaar te gaan en over de insteek van de hoorzitting. Als het bezwaar wordt gehonoreerd, kan de WBSO aanvraag alsnog geheel worden goedgekeurd.

In bezwaar of niet?

Om een beslissing te nemen om al dan niet in bezwaar te gaan, is het van belang om over de volgende punten na te denken:

 • Kosten / baten analyse: hoeveel tijd ben je kwijt aan een bezwaarprocedure en wat levert het de organisatie op qua afdrachtvermindering (per kalenderjaar)?
 • Belang van de Innovatiebox: indien de organisatie gebruik maakt van de Innovatiebox die leunt op het hebben van een (doorlopende) WBSO verklaring, dan heeft een afwijzing van een WBSO project hierop mogelijk ook een nadelige impact. Neem dit mee in de overweging om in bezwaar te gaan.
 • Heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een punt? Is de argumentatie van de afwijzing terecht?
 • Kan in een hoorzitting verdiepende technische informatie worden overgedragen, die verder gaat dan eerder aangeleverd? Doordat de hoorzitting pas later zal plaatsvinden, zijn de innovaties tegen die tijd meestal al een stuk verder en kunnen ze concreter worden gepresenteerd.

Wanneer en hoe een bezwaarschrift indienen?

In de beslissingsbrief van de RVO staat dat je zes weken de tijd hebt (na de dagtekening van de brief) om schriftelijk in bezwaar te gaan op hun beslissing. Het is mogelijk om in eerste instantie pro forma bezwaar aan te tekenen. De RVO zal vervolgens een termijn afgeven waarbinnen het volledige bezwaarschrift ingediend moet worden. Doorgaans wordt hiervoor vier weken uitstel verleend.

Je tekent bezwaar aan door een bezwaarschrift in te dienen bij de afdeling Juridische Zaken van de RVO. Dit kan schriftelijk door het bezwaarschrift via de post te versturen, maar kan in sommige gevallen ook digitaal, via eHerkenning of DigiD. Je kunt zelf een bezwaarschrift indienen, maar je kunt ook je intermediair machtigen om dit namens jouw organisatie te doen.

Het bezwaarschrift

Het bezwaarschrift is voornamelijk een juridisch stuk en behoeft nog geen technisch-inhoudelijke uitwerking. In dit bezwaarschrift kun je ingaan op de grond(en) van afwijzing en daarbij aangeven waarom je het hier niet mee eens bent. Na het indienen van het bezwaarschrift is het afwachten. De RVO heeft zes weken om het bezwaarschrift af te handelen. Deze termijn kan nog eens met zes weken worden verlengd. Een jurist zal de grondslag van dit bezwaar toetsen. Vervolgens wordt een hoorzitting ingepland om het bezwaarschrift te behandelen. Deze hoorzitting vindt plaats bij de RVO in Zwolle.

De hoorzitting

Een hoorzitting duurt doorgaans 1,5 á 2 uur en wordt geleid door een jurist van de RVO. Deze persoon doet voor de technisch-inhoudelijke toetsing beroep op één of twee RVO adviseurs (WBSO beoordelaars) die eerder geen rol hebben gespeeld bij de beoordeling van jouw dossier. Tijdens een hoorzitting krijgt de aanvrager de gelegenheid om technisch-inhoudelijk toe te lichten waarom de voorgelegde S&O-activiteiten wel degelijk in aanmerking komen voor de WBSO. Neem een developer of technisch onderlegd persoon mee naar de hoorzitting, die de technische knelpunten en oplossingen van de ontwikkelingen duidelijk kan overbrengen. Het is aan te raden om een presentatie te maken, waarin de volgende zaken worden toegelicht: het R&D team, het WBSO project, de te ontwikkelen deliverables en ten slotte de technische knelpunten en oplossingsrichtingen van deze deliverables.

De RVO adviseurs zullen vervolgens een advies uitbrengen aan de jurist, die binnen twee weken zal besluiten tot handhaving van de afwijzing, een gedeeltelijke goedkeuring of een volledige goedkeuring.

Ondersteuning nodig?

Is jouw WBSO aanvraag afgewezen? En wil je in bezwaar, maar weet je niet precies hoe? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@subtracers.com of 088 – 900 1100.

Deel dit stuk

op 4-9-2017

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers