SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

Duurzame investeringen

De plannen van de overheid voor 2020 staan er bol van: meer aandacht en inzet voor het Klimaatakkoord, duurzaamheid en het bewerkstelligen van een meer circulaire economie. Logisch, want het in 2016 getekende Klimaatakkoord met als doel om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius gaat per 2020 in.

Om dit doel te halen hebben EU-lidstaten met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 40% minder broeikasgassen moet uitstoten ten opzichte van 1990. Het nationale doel van Nederland is echter ambitieuzer: wel 49% minder uitstoot. Daarnaast moet de Nederlandse staat eind 2020 ten minste 25% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. Dat heeft het gerechtshof Den Haag op 9 oktober 2018 geoordeeld in een procedure van Urgenda tegen de Nederlandse Staat.

Om het bedrijfsleven te stimuleren, heeft de overheid diverse instrumenten. Deze kunnen opgesplitst worden in twee categorieën:

1) Investering in bedrijfsmiddelen om als bedrijf meer duurzaam te kunnen opereren.
2) Innovaties door het bedrijfsleven die positief bijdragen aan de milieudoelstellingen.

Hierbij een overzicht van de belangrijkste instrumenten die de overheid voor de bevordering van duurzame investeringen wil inzetten. In een apart artikel zal ik ingaan op de 2e categorie aan stimuleringsmaatregelen.

Duurzame investeringen

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Met de Energie-investeringsaftrek kunnen bedrijven een fiscale aftrekpost op de winst verkrijgen, als er geïnvesteerd wordt in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan. Alleen bedrijfsmiddelen die voldoende energiebesparing of inzet van duurzame energie realiseren, komen op deze lijst terecht.

Voor 2020 is een verbreding van de EIA-regeling aangekondigd, in verband met het Klimaatakkoord. Hierdoor zullen ook specifieke CO2-reducerende maatregelen, inclusief investeringen in warmte-infrastructuur onder de regeling gaan vallen. In de uitvoeringsregeling EIA voor 2020 krijgt deze verbreding van de EIA zijn beslag. Het aftrekpercentage blijft met 45% gelijk aan dat in 2019. Hiermee wordt een netto fiscaal voordeel van ongeveer 11% bereikt.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is bedoeld om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen. Net zoals de EIA betreft dit een fiscale aftrekpost op de winst, als er geïnvesteerd wordt in bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan. Deze bedrijfsmiddelen bestrijken een breed spectrum: Investeringen op het gebied van grondstoffen & afval, voedselvoorziening & landbouwproductie, mobiliteit, klimaat & lucht, ruimtegebrek, bebouwde omgeving alsook milieuadvies behoren tot de mogelijkheden.

Het aftrekpercentage hangt af van de mate waarin de investering bijdraagt aan het milieu en kan 36%, 27% of 13,5% zijn. Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) bedraagt in 2020 € 124 miljoen (114 miljoen euro in 2019). Het budget voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) blijft gelijk op 25 miljoen euro.

Investeringssubsidie duurzame energie ISDE

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Hiermee stimuleert de Nederlandse overheid bedrijven en huishoudens om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Hiermee wordt energie bespaard en CO2-uitstoot teruggedrongen.

Beschikbare subsidie voor zakelijke gebruikers en particulieren tezamen was voor 2019 oorspronkelijk vastgesteld op 100 miljoen euro. In de afgelopen periode is echter gebleken dat de vraag verder is toegenomen dan eerder werd verwacht. Om die reden wordt het subsidieplafond voor dit jaar opgehoogd tot een bedrag van € 160 miljoen. Vooralsnog is het de verwachting dat het voor 2020 beschikbare budget 100 miljoen euro zal zijn.

De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de gerelateerde energieprestatie. Onderstaand een overzicht met indicatieve bedragen:

Warmtepompen: tussen de 1.000 en 2.500 euro.
Biomassaketels: tussen de 1.250 en 33.000 euro.
Pelletkachels: 50 euro per kW vermogen van de kachel, met een minimum van 500 euro.
Zonneboilers: tussen de 500 en 1.600 euro.

Het gaat hierbij dus niet om hele grote bedragen. Toch kan de regeling interessant zijn, als investering in een dergelijk bedrijfsmiddel sowieso in de planning zit.

Vragen over onze dienstverlening met betrekking tot fiscale en subsidieregelingen voor ondersteuning van je innovatie- of investeringen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@subtracers.com of 088 – 900 1100.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

    Ons adres

    MediArena 9
    1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

    © 2021 SUBtracers