SUBtracers logoSUBtracers logo dark text

UPDATE 31 MEI 2021: BIK-REGELING INGETROKKEN, VERVANGEN DOOR VERLAGING WERKGEVERSPREMIE

De Baangerelateerde investeringskorting wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. Dit omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt.

Het kabinet wil investeringen door het bedrijfsleven in deze coronacrisis wel zo snel mogelijk stimuleren en ondernemers zo min mogelijk in onzekerheid laten. Het kabinet stelt daarom voor om de AWf-premie voor werkgevers in 2021 te verlagen, zo mogelijk per 1 augustus 2021.

Werkgevers in het bedrijfsleven betalen via de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWf) mee aan de uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Een verlaging van de werkgeverspremie AWf verlaagt de loonkosten en vergroot daarmee de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden.

————————-

Op Prinsjesdag is bekend geworden, dat het kabinet besloten heeft tot invoer van een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK in het kort). Doel van de regeling is het stimuleren van investeringen door het bedrijfsleven, die door coronacrisis anders sterk achter zouden blijven. Een terugval in investeringen zal namelijk ook op lange termijn de economie schaden, omdat bedrijven hun productiecapaciteit niet uitbreiden.

Het is de bedoeling dat met de BIK ondernemers een percentage van de gedane investeringen in mindering kunnen brengen op de loonheffing.

Het kabinet wil deze korting tijdelijk invoeren per 1 januari 2021, voor investeringen waarvoor de beslissing is genomen op of na 1 oktober 2020 en die in 2021 of 2022 volledig zijn betaald.

BIJDRAGE

Via de BIK kan een percentage van de investeringskosten afgetrokken worden van de af te dragen loonheffingen van uw onderneming. De BIK is nadrukkelijk gericht op het mkb door het inbouwen van een staffel:

 • Voor het totale investeringsbedrag tot en met € 5 miljoen per kalenderjaar per BIK-inhoudingsplichtige bedraagt de afdrachtvermindering 3,9% van het investeringsbedrag.
 • Voor het deel van het investeringsbedrag boven de € 5 miljoen per kalenderjaar bedraagt de afdrachtvermindering 1,8% van het investeringsbedrag.
 • Als de Europese Commissie goedkeuring geeft om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK, is dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021. Mocht deze goedkeuring er niet komen, dan worden de percentages van de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 verhoogd. Bij grote investeringen in een jaar bedraagt de korting tot € 5 miljoen in dat geval 5%, daarboven 2,08%.

Een BIK aanvraag dient tenminste voor een totaalbedrag van € 20.000 aan investeringen te zijn. Daarnaast geldt dat een individueel bedrijfsmiddel in een aanvraag minimaal €1.500 aan investering moet vertegenwoordigen. Dit leidt tot een minimaal financieel voordeel van € 600 voor een bedrijf als het gebruik maakt van de BIK.

Een aanvraag kan dus gelijktijdig voor meerdere investeringen in bedrijfsmiddelen gedaan worden. De RVO controleert de aanvraag en geeft bij goedkeuring een BIK-verklaring af. Op grond van deze verklaring kan het bedrijf de BIK toepassen in de loonaangifte in het jaar waarin de verklaring is afgegeven.

Bij de vormgeving van de voorgestelde wettelijke regeling, bijbehorende controles etc. wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de WBSO-regeling.

Budget

Het kabinet stelt voor 2021 € 2 miljard ter beschikking, voor 2022 zal dat € 1.8 miljard zijn. Als de economische crisis voorbij is, is de BIK niet langer nodig. De regeling geldt dan ook niet voor investeringen die na 31 december 2022 worden gedaan. Wel zijn er signalen dat er na 2022 een regeling komt met een soortgelijk doelbereik als de BIK.

Blijf op de hoogte van het laatste subsidienieuws.

  Ons adres

  MediArena 9
  1114 BC Amsterdam-Duivendrecht

  © 2021 SUBtracers